Meny
Lukk

Hva betyr vernet for meg?

For den vanlige turgåer betyr ikke vernet spesielle hensyn utover de man normalt tar etter god friluftsskikk, med et unntak: Sykling er forbudt i nasjonalparken, unntatt på noen få stier og veier. Sammen med reiselivet har vi utarbeidet Dovrevettreglene som forteller hvilke hensyn du skal ta for å bevare den sårbare naturen vår.

Motorisert ferdsel, tekniske inngrep og lignende er imidlertid ikke tillatt. Noe kan man likevel få lov til etter søknad.

Verneområdene på Dovrefjell er mer enn én nasjonalpark

Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjellområdet. Dette er et stort kompleks med en nasjonalpark, ni landskapsvernområder, to biotopvernområder og fire naturreservater.

Hovedformålet
med vernet av nasjonalparken, de fleste landskapsvernområdene og biotopvernområdene er å ta vare på leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø. Villreinstammene i disse områdene er den siste rest av vill fjellrein i Skandinavia, og Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på villreinen.
I nasjonalparken og de større landskapsvernområdene er det videre et formål å ta vare på et stort og sammenhengende fjellområde.
I nasjonalparken skal den store graden av uberørthet ivaretas, og det kan drives enkelt friluftsliv uten stor grad av tilrettelegging.
Landskapsvernområdene skal ta vare på særpregete natur- og kulturlandskap. Her er seterlandskapet en viktig del av verneformålet, sammen med landskapet ellers.
To biotopvernområder skal sikre viktige trekkområder for villrein mot nye inngrep som kan hindre trekket.
Videre forvalter nasjonalparkstyret fire naturreservat. Her er det spesielle naturverdier som er gitt et strengt vern.

Interaktivt kart

Klikk denne lenken til NATURBASE kart... så åpnes det interaktive kartet nedenfor (selve bildet er dødt).
Aktiver punktverktøyet (under Søk og filter i toppmeny) og og klikk i et verneområde så får du opp opplysninger om bl.a. hvem som forvalter området og lenker videre til forskrift og faktaark - i venstre marg.

NATUBASEkartet har mange muligheter, se introduksjonen i venstre marg når vinduet åpner. Enda flere muligheter har du i løsninger som GISlink. (som har samme kartmotor men flere underliggende baser).