Meny
Lukk
Foto: Carl.S@Bjurstedt.no
Formålet med landskapsvernområdet (med biotopvern) er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap av økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi, og som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Videre er formålet med vernet å ta vare på: a) en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta villreinområde b) særlig viktige trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket rundt Snøhettamassivet c) et naturområde med et rikt dyre- og planteliv som preger landskapet, herunder kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora d) et særpreget og vakkert landskap med kvartærgeologiske forekomster e) kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk. Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern ble opprettet i 2018 og dekker ytre deler av forhenværende Hjerkinn skytefelt fra Vålåsjøhøvegen ned mot hyttene langs Vålåsjøen, området rundt Snøheimvegen inkludert Snøheim TH og området omtrent fra indre del av nå naturrestaurerte lille Ringveg til grensen for Hjerkinn LVO. Nord for Hjerkinn går altså Dovrebanen og E6 i verneområdet.

Kort om Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern

Dette verneområdet må ikke forveksles med Hjerkinn (/Kongsvoll/Drivdalen) landskapsvernområde øst for E6, opprettet i 1974.

Mesteparten av dette verneområdet er snaufjell og viddelandskap, noen bjørkelier ned mot Vålåsjøen.
Viewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta) og deler av turvegen opp dit ligger i verneområdet, det samme gjør det meste av Snøheimvegen (grensen går ca 600 m innenfor bommen) og Snøheim turisthytte. Det gjør også Vålåsjøhøvegen (del av det som før ble kalt store Ringveg) unntatt den indre biten av denne som ligger i Fokstugu landskapsvernområde og stopper ved ny grense til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forskriften har regler for bruk av de to vegene og turvegen til Viewpoint Snøhetta.

Sykling
Vanlig sykkel kan brukes på Snøheimvegen og Vålåsjøvegen i tidsrommet 1. juni - 15. juli. Resten av året og i det tidligere skytefeltet forøvrig er det ikke lov å sykle av hensyn til villreinens trekk.
I verneområder er el-sykkel definert som motorisert ferdsel og derfor ikke tillatt å bruke – heller ikke på veiene.

Organisert ferdsel
og ferdsel som kan skade naturmiljøet krever tillatelse her og i nasjonalparken. Dette skal avklares nærmere i forvaltningsplan. I sommer vil betingelsene i gitte tillatelser i nasjonalparken gjelde også i de nye områdene.
Imidlertid er organisert ferdsel som tar hensyn til naturmiljøet tillatt uten søknad hele året i bruksområdet som er hele Hjerkinn LVO m/ BVO unntatt biten rundt Snøheimvegen som kiler seg inn i nasjonalparken. For hva som er "tar hensyn til naturmiljøet" viser vi til vedtatte vilkår for organisert ferdsel og til Dovrevettreglene, se siden om dette...

Motorisert trafikk på vegene
Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen ligger i sin helhet her, samt indre del av turvegen til Viewpoint. All motorisert trafikk - unntatt nødetatene ved utrykning og Forsvarets nødvendige kjøring i forbindelse med rydding og drift av Snøhettalinken - krever tillatelse fra nasjonalparkstyret.
På Snøheimvegen kan det i hovedsak gis tillatelser i forbindelser med drift av Snøheim, men all transport som kan bruke bussen skal gjøre det.
På Vålåsjøhøvegen kan gis et begrenset antall turer til hytter ved Grisungen. Videre kan det gis tillatelse for nødvendig kjøring for drift av anlegg i NORKRINGs mast på Geitberget.
Videre kan på begge veier gis tillatelse til motorferdsel i samband med beitebruk.

Forskriften begrenser ikke kjøring på E6 med sideanlegg eller på stikkveger til eksisterende hytter.

Landskapsvernområdet har et areal på ca 46,5 km2 og utgjør 1 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i følgende kommuner (andel av arealet i parentes): Lesja (X %), Dovre (X %). (Arealandelene er ikke oppdatert for utvidelsen i 2018)
IUCN-status: IUCN IV.