Meny
Lukk
Foto: Ukjent
Formålet med naturreservatet er å ta vare på eit variert skogsområde med sitt biologiske mangfald i form av naturtypar, økosystem, artar og naturlege økologiske prosessar. Området har ein variert lauvskog med element av trua og sjeldan natur. Her er ein velutvikla edellauvskog med styva almar og hasselskog. Artsmangfaldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. Ein spesiell kvalitet er haustingsskogen med styva almer som både har ein særskilt naturvitskaplig og kulturhistorisk verdi. Dei fleste sjeldne sopp- og lavartane er registrert i haustingsskogen. Eitt mindre område opp mot Mardalsfossen er påverka av fossesprøyt.

Mardalen naturreservat ligger i Eikesdalen, mellom søndre ende av Eikesdalsvatnet og Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde. Søndre del av reservatet grenser i vest mot Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde, nordre del mot Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Reservatet ble opprettet i 2014 som en utvidelse av Jutneset naturreservat (opprettet 2003).

Kort om Mardalen naturreservat

Området inneholder en variert lauvskog med element av truet og sjelden natur. Her er en velutviklet edellauvskog med styva almer og hasselskog. I andre deler av området er naturverdien knyttet til gråor-heggeskogen.

Artsmangfoldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. En spesiell kvalitet er høstingsskogen med styva almer som både har en særskilt naturvitenskaplig og kulturhistorisk verdi. De fleste sjeldne sopp- og lavartene er registrert i høstingsskogen. Ett mindre område opp mot Mardalsfossen er påvirket av fossesprøyt. Her er både mosematter, men også gras og karplanter som er avhengige av rikelig med vann og som representerer naturtypen fossesprøytsone.

Søndre Mardøla med Mardalsfossen er reservatets sørgrense. Kommunen har anlagt turvei fram mot foten av fossen.

Naturreservatet har et areal på 6,09 km2 og utgjør 0,14 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i Molde kommune.

IUCN kode IUCN IA