Meny
Lukk
Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre naturinngrep. Formålet er videre å ta vare på: a) et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, herunder arter, bestander, naturtyper og geologi. Området utgjør et stort og tilnærmet intakt høgfjelløkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle b) kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora c) elveslettelandskap med kroksjøer, meandrerende elv og åpne sandområder d) en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder e) vakre og egenartede landskap f) store alpine fjellmassiv omkring Snøhetta g) særpregede kvartærgeologiske forekomster h) kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk. Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet i 2002, utvidet i 2018 og dekker de sentrale fjellområdene mellom Sunndalen, Drivdalen, Dalsida og Torbudalen, samt fjellryggen øst for Drivdalen. Den omfatter den gamle Dovrefjell nasjonalpark (247 km2) som ble opprettet i 1974. Fra 2018 omfatter den også mesteparten av tidligere Hjerkinn skytefelt, sammen med Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern.

Snøkledt fjell som speiler seg i stille vannvann
Snøhetta speiler seg i tjønnet ved Snøheim. Sjelden det er så stille her - 1470 moh! - Foto: carl.s@bjurstedt.no

Kort om nasjonalparken

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ligger nesten i sin helhet i snaufjellet. Skal en karakterisere landskapet med et ord, må det være “storfelt”. Høye fjell med nasjonalfjellet Snøhetta (2286 moh.) som landemerke. Dype daler, stupbratt ned fra Sunndalsfjella nordvest og rundt Snøhetta og Svånåtindan, roligere i resten av området men også der store høydeforskjeller. I de nordvestre delene er klimaet suboseanisk og vest- og nordvestlig vær gir deg uvær. Snøhettamassivet og naboene danner et markant og ofte synlig værskille og i øst og sør er klimaet nokså kontinentalt, her kommer hovedparten av nedbøren fra sørøst.

Nasjonalparken har et areal på ca. 1830 km2 og utgjør 40 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Nasjonalparken ligger i følgende kommuner (andel av arealet i parentes): Oppdal (34,6 %), Sunndal (33,8 %), Lesja (28,8 %), Dovre (2,2 %), Molde (0,6 %) (Arealandelene er ikke oppdatert for utvidelsen i 2018 som kom i Dovre og Lesja).
IUCN-status: IUCN II.