Meny
Lukk

Villrein

Bay, L.A. 1994. Inngrep og forstyrringar i sentrale deler av Setesdal-Ryfylke villreinområde. Statskog Sørlandet
File icon PDF
Bay, L.A. og Jordhøy, P. 2004. Store Urevatn-villrein. Etterundersøkelse i forbindelse med tilleggsregulering av Store Urevatn. Statskog og Norsk institutt for naturforskning, Oppdragsmelding 798
File icon PDF
Skogland, T. 1994. Satelittovervåking av villreinens bruk av Setesdal-Ryfylkeheiene. Norsk institutt for naturforskning, Oppdragsmelding 257
File icon PDF
Statskog, 2000. Drift av fjellområder med villrein innenfor naturens tålegrenser. Statskog Ressursdata
File icon PDF
Strand, Olav m.fl (2012). Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS merkeprosjektet 2006–2010. NINA Rapport 694
File icon PDF
Norconsult (2019). Røldal-Suldal reguleringen. Kartlegging av miljø- og brukerinteresser. Fagtema villrein.
File icon PDF