Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Miljøvedtaksregisteret

Raet nasjonalparkstyre har 4-5 møter per år og AU har møter utenom dette etter behov og saksmengde. Du finner oversikt over styrets møter på https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet/styret/motekalender. Det er forvalter som setter opp saksliste og denne sendes ut 2 uker før møtet. 1uke før møtet sendes møteinnkalling med møtedokumenter. Vi anbefaler at saker meldes inn i god tid før utsendelse av saksliste, minimum 4 uker. Ved stort antall saker kan søknader bli flyttet til AU eller neste møte.

Omtrent 1 uke etter møtet vil det sendes ut protokoll og etter dette sendes vedtak ut til parter i saken.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En eventuell erklæring om klage skal fremsettes for nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages over og den endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Alle vedtak som fattes i nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget og delegert til forvalter legges inn i Miljøvedtaksregisteret. Her finnes også vedtak som kommuner og Statsforvalteren fatter i andre verneområder. Saksdokumenter kan bestilles på E-innsyn: https://einnsyn.no/sok?f=64fc8ae1-0a93-4f98-8132-e7df31c9598a Møtedokumenter vil legges ut på https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet/styret/motedokumenter


Miljøvedtaksregisteret har noen tekniske svakheter, men kan benyttes til å søke opp vedtak ved å avgrense geografisk (kommune/fylke/verneområde) eller søke etter ord i sakstittel. Søkefunksjonen er begrenset, så prøv gjerne adresser eller flere relevante stikkord.

Lenke til vedtak i Raet NP finner du her: Miljøvedtaksregisteret: Raet NP

Lenke til vedtak i Søm LVO finner du her: Miljøvedtaksregisteret: Søm LVO