Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Oversikt over medlemmer i arbeidsutvalget (AU)

RolleMedlemRepresenterer
LederRobert Cornels NordliArendal kommune
MedlemTor Eivind TingstveitGrunneiere Grimstad
MedlemVidar Holmsen EnghTvedestrand kommune

Sammensetning og mandat av arbeidsutvalget jf vedtektene § 5

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret.
Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene.


Aktuelle saker til AU

Arbeidsutvalget behandlet saker fortløpende ved behov, ofte på epost- eller telefonmøter.

AU tar kun avgjørelser i saker som styret allerede har satt presedens for eller saker som er innenfor rammer satt i forvaltningsplanen. Typiske saker er arrangementer, legging av vann/avløp, vedlikeholdsmudring, og byggesaker.

Dersom AU er usikker i en sak/dissens så blir den satt opp på neste styremøte.