Meny
Lukk

Raet nasjonalparkstyre er delegert ansvaret for å forvalte to verneområder: Raet Nasjonalpark og Søm Landskapsvernområde.

En nasjonalpark en moderat verneform og er i følge naturmangfoldloven (nml) § 35:

"Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster."

Et landskapsvernområde er en mildere verneform og her tillates blant annet asfaltveier, fast bebyggelse og fulldyrking av innmark, nml § 36:

"Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. Det skal legges vekt på den samlede virkning av tiltakene i området. I forskriften kan det gis bestemmelser om hva som alene eller sammen med andre tiltak kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig, om krav til landskapsmessig tilpassing, og om ferdsel som ikke skjer til fots."

I tillegg inngår sone A sjøfuglfredning, Sone B Skogfredning, og Sone C fiskefredning (Trålforbud) med bestemmelser som ligger tettere opptil naturreservat. Naturreservat er den strengeste formen for vern i Norge, nml § 37.

"Som naturreservat kan vernes områder som

a)inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,

b)representerer en bestemt type natur,

c)på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold,

d)utgjør en spesiell geologisk forekomst, ellere)har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet."