Meny
Lukk

Møtedokumenter

Nasjonalparkstyret er et offentlig forvaltningsorgan og er omfattet av offentlighetsloven. Alle våre møter og møtedokumenter skal være tilgjengelige. Det er begrenset med plass for fysisk tilstedeværelse, men de fleste møter kan avholdes (delvis) digitalt. Gi beskjed i god tid dersom du ønsker å delta på et møte.

Møteinnkallinger består av saksliste og saksfremlegg. Sakslisten sendes ut til styret 2 uker før møtet, og møteinnkallingen senest 1 uke før møtet.

Saksfremlegg er forvalters presentasjon av saken og en lovmessig vurdering etter verneforskrift og naturmangfoldloven. Forvalter presenterer et forslag til vedtak i saksfremlegget: Forvalters innstilling. På møtet vil styret enten vedta forvalters innstilling, gjøre endringer eller lage et helt nytt vedtak.

Etter styremøtet skriver forvalter en protokoll som må godkjennes av styreleder + et medlem til. Protokollen inneholder kun de endelige vedtakene og må derfor leses sammen med møteinnkalling.

Det føres i varierende grad referat/sammendrag fra møter i rådgivende utvalg og andre møter. Rådgivende utvalgsmøtene er dialogmøter, og oppsummeringen er tenkt som info til medlemmer og andre som ikke hadde anledning til å delta. Det fattes ingen vedtak på denne typen møter. Innspill fra medlemmer blir notert, men vanligvis også sendt skriftlig til nasjonalparkstyret.

Styrets møteinnkallinger og protokoller er nå lagt ut for hvert år fra 2020. Ønsker du innsyn i eldre dokumenter eller møter i arbeidsutvalget, be om innsyn: Ta kontakt med Statsforvalteren i Agder: Send epost her. Merk eposten "Innsyn" og før opp hvilke dokumenter du ønsker innsyn i.

Møte med Rådgivende utvalg i februar 2021. 10 deltakere fysisk og ca 70 digitalt.