Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde

Raet nasjonalparkstyre har fått delegert myndighet til å forvalte verneområdene Raet Nasjonalpark og Søm landskapsvernområde jf. naturmangfoldloven § 62.

Nasjonalparkstyret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret disponerer.

Oppgaver

Nasjonalparkstyret fatter vedtak med hjemmel i verneforskrift og naturmangfoldloven, og har ansvaret for:

-Ta imot søknader og fatte vedtak, behandle klager

-Utarbeide planer for relevante tema

-Gjennomføre skjøtsel og restaurering for å ivareta verneverdiene

-Utvikle innfallsporter og tilrettelegge for besøkende

Nasjonalparkstyrets midler kommer fra Miljødirektoratet, og er delt inn i midler til drift av styret, midler til tiltak i verneområdet og midler til tilrettelegging for besøkende.

Raet nasjonalparkstyre disponerer totalt ca 2,5- 3 mill per år (2018-2021).