Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg?- Rådgivende lokalutvalg!

I styremøte 30. oktober 2020 sak 51/2020 vedtok Midtre Nordland nasjonalparkstyre å opprette lokale rådgivende utvalg for sine fem nasjonalparker for en prøveperiode på 2 år 2021-2022 (utvidet til 2023 pga korona). Fullstendig saksprotokoll finner du her.

Eksisterende referansegrupper fungerer som lokalutvalg frem til igangsatte prosesser med forvaltningsplaner og besøksstrategier er vedtatt.

Lokalutvalget skal bidra med lokalkunnskap om nasjonalparken med tilgrensende verneområder, og nærområdene til nasjonalparken. Sekretariatet oversender prinsipielle saker til gjennomlesing før de behandles i styret. Lokalutvalget skal kunne komme med innspill og foreslå alternative vedtak dersom de er uenige med forvalter. Dette skal i så fall komme klart frem i saksfremlegget.

Lokalutvalget skal på sikt være med i prosessene med å utforme nye besøksstrategier og forvaltningsplaner. Eksisterende referansegrupper avslutter de prosessene de har begynt på, og fungerer som lokalutvalg frem til forvaltningsplaner og besøksstrategier er vedtatt.

Lokalutvalget skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike interessene i området. Lokalutvalget skal ha minst ett årlig møte internt i utvalget, samt ett fellesmøte med de andre lokalutvalgene og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Lokalutvalget oppnevner èn representant som skal delta på dette fellesmøtet (kan veksle fra gang til gang). I tillegg skal de inviteres når nasjonalparkstyret skal på befaring i deres områder. Sekretariatet skal også ha lavere terskel for å invitere lokalutvalget til øvrige befaringer. Sekretariatets kontaktperson for verneområdet er sekretær og innkaller til møter i lokalutvalget. Sekretariatsleder koordinerer fellesmøte med lokalutvalgene og nasjonalparkstyret.

Representantene fra kommunene skal bidra til å styrke informasjonsflyt mellom kommunene og nasjonalparkstyret. Disse skal videre bidra til å styrke det interkommunale samarbeidet rundt hver enkelt nasjonalpark for å øke nasjonalparkens anseelse blant lokale brukere og besøkende. De skal bidra med kommunale planer og strategier som angår arealer innen verneområdene, men også som kan være relevante for innfallsporter i randsonene. Det er viktig at de også har innsikt i kommunenes utviklingsfokus og kan bistå i arbeidet med å gjøre nasjonalparkene relevante for lokal verdiskapning.

Rådgivende lokalutvalg oppnevnes for en prøveperiode på to år: 2021 – 2022. Etter prøveperioden skal også denne organiseringa evalueres*

* Prøveperioden ble forlenget ut 2023 på grunn av utfordringer med covid-19, og at oppnevning av nytt rådgivende utvalg kan gjøres av et nyoppnevnt styre.