Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i styresak 4/2020 oppnevnt et arbeidsutvalg for perioden 2020 - 2021 med følgende mandat:

Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene.

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges styret senest i neste styremøte.

Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet av nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas opp til ny vurdering ved klagebehandlingen i styret.

Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra godt inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige avklaringer i forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.

Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets målsetting for inneværende periode.

Arbeidsutvalget skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen av slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør.

Arbeidsutvalget består av :

Styreleder: Geir Waage

Nestleder: Inga-Lill Sundset

Medlem: Rune Berg

1. varamedlem: Sara Elisabeth Pavall

2. varamedlem: Kenneth Norum

3. varamedlem: Elin Telnes