Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av :

Styreleder: Inga-Lill Sundset

Nestleder: Kenneth Norum

Medlem: Marlen Rendall Berg

1. varamedlem: Kolbjørn Mathisen

2. varamedlem: Siv Anita Brekke

3. varamedlem: Sara Elisabeth Pavall

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i styresak 5/2024 oppnevnt et arbeidsutvalg for perioden 2024 - 2025 med følgende mandat:

Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene.

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges styret senest i neste styremøte.

Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra godt inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige avklaringer i forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.

Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets målsetting for inneværende periode.

Arbeidsutvalget skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen av slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør.