Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Ved søknad om motorisert ferdsel gjelder følgende:

Søknad må sendes i god tid før kjøring skal skje. For å være sikker på at svar på søknad foreligger før sesongen starter, henstilles det om at søknader for sesongavhengige transportformål sendes

-Før 1.desember for transport på snøkdekt mark

- Før 1.juni for barmarkstransport, lufttransport og bruk av motorbåt.

Det er viktig å skjerme søndager, helligdager og andre utfartsdager for motorisert ferdsel av hensyn til friluftslivet. Søker/tiltakshaver må innhente nødvendig løyve til motorferdsel fra grunneier og kommunen i medhold av motorferdselsloven.

Motorferdsel på snødekt mark med snøskuter

For skutertransport av brensel, utstyr, materialer og proviant til hytte og utkjøring av saltstein i regi av beitelag vil det i nasjonalparkene bli henvist til leiekjører. All skutertransport på vinterstid skal avsluttes 20.april (eller 3.påskedag om den kommer senere).

Motorferdsel på barmark for uttransport av felt elg

I nasjonalparkene skal uttransport av felt elg skje ved bruk av elgtrekk, tilsvarende i Hemmeldalen naturreservatDet kan påregnes tillatelse til det antall transporter som antall tillatt felt elg.

Søknad om tillatelse til motorferdsel i verneområdene skal være skriftlig og inneholde:

-Formålet med transporten

-Hva som skal transporteres

-Antall turer det er behov forNår transporten er planlagt gjennomført

-Hvilket transportmiddel som skal brukes

-Kjøretraseen skal avmerkes på kart vedlagt søknaden.