Meny
Lukk

Bygninger – utvidelse eller ombygging

Etter søknad kan det gis tillatelse til ombygging og mindre utvidelse av bygninger i nasjonalparkene og landskapsvernområdene.

Søknader om ombygginger og utvidelser vil behandles strengere innenfor nasjonalparkene enn innenfor landskapsvernområdene.

Utfordringer knyttet til ombygging og tilbygg er at disse tiltakene kan endre landskapets karakter og dermed verneverdier. Utvidelser av bygningsmassen kan også føre til økt bruk og ferdsel inn i villreinens leveområde.

Det gjelder ulike regler for hytter og seter- og kulturlandskapsvernområder.

Ved søknad om byggetillatelse bør en først kontakte forvaltningsmyndigheten om det planlagte tiltaket. På Statsallmenning bør Statskog SF ev fjellstyrene ha saken til behandling først. Nasjonalparkstyret henter inn uttale fra kulturminnemyndigheten.

Byggetiltaket må være forankret i et konkret behov (do, vedplass e.l) som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse.

Et tilbygg må være vesentlig mindre enn eksisterende grunnflate og små buer bør ikke tilbygges.

Søknad om tillatelse til utvidelse eller ombygging skal være skriftlig og inneholde:

- Dokumentere behov og bruksformål

- Opplyse om aktuell plassering på kart

- Legge ved foto av eksisterende bygning

- Tegninger av ev tilbygg med opplysninger om lengde, bredde, høyde, bruksareal og bebygd areal samt romfunksjoner.

- Det skal opplyses om ev terrenginngrep