Meny
Lukk

Søknader

Søknad om tiltak og aktiviteter i verneområdene

I verneområder er de fleste tiltak søknadspliktige, det gjelder blant annet oppføring av bygninger, tilbygg og bygningsendringer, oppsetting av skilt, stolper, bygging av bruer og klopper mm. I tillegg er en en del ferdselsaktivitet søknadspliktig. Motorferdsel er en av disse aktivitetene, men også guiding/organisert ferdsel kan være søknadspliktig.

Alle søknader skal sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, enten på e-post eller pr post.

Epost adresse: sfinpost@statsforvalteren.no

Postadresse: Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer


Merk oversendelsen "Til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre".MOTORFERDSEL

Motorferdsel i verneområdene er i forbudt med unntak av på bilveger som er åpne for motorisert ferdsel. Den enkelte verneforskrift kan likevel ha bestemmelser som åpner for enkelte typer motorferdsel utenfor veger, feks transport av materialer, proviant og brensel til buer/hytter på snødekt mark eller utkjøring av saltstein på snødekt mark. Det kan også gis tillatelse til uttransport av felt elg med beltegående elgtrekk.

Militær operativ virksomhet og reelle redningsaksjoner ledet av lokalt politi kan skje uten hensyn til vernebestemmelsene.

I landskapsvernområdene er det enkelte unntak knyttet til landbruksdrift. Ta ev kontakt med sekretariatet.

Hovedregelen ellers er at all motorisert ferdsel må omsøkes, og søknad sendes til nasjonalparkstyret.

Søknad om motorferdsel på snødekt mark

Søknaden må inneholde opplysninger om når motorferdselen skal skje hva formålet med motorferdselen er, antall turer det søkes om og et kart som viser kjøretrasé. Det må opplyses om det søkes om en flerårig dispensasjon. Søknad om motorferdsel på snødekt mark bør sendes inn senest 1.desember for å være sikker på at det foreligger et vedtak før sesongen.

I Grimsdalen og Frydalen landskapsvernområder kan det i forbindelse med transportoppdrag til egen hytte/bu på snødekt mark brukes leiekjører som har løyve fra nasjonalparkstyret uten at tiltakshaver selv søker. I Grimsdalen landskapsvernområde kan det brukes leiekjører for inntil 2 turer pr hytte/bu i denne ordningen, i Frydalen landskapsvernområde for inntil 4 turer.

Søknad om motorisert ferdsel barmark

På enkelte kjøretraséer i verneområdene kan det søkes om motorisert ferdsel på barmark. Hvilke dette er fremkommer i forvaltningsplanen. Utfrakt av felt elg ved bruk av beltegående elgtrekk kan også omsøkes. Søknaden må inneholde antall turer det søkes om, formålet med aktiviteten, kart som viser kjøretrasé og om det søkes om en flerårig dispensasjon. Søknad om motorferdsel på barmark bør sendes inn før 1.juni for å være sikker på at det foreligger et vedtak før sesongen.

GUIDING/ORGANISERT FERDSEL

I Rondane og Dovre nasjonalparker kan guiding/organisert ferdsel være søknadspliktig.

Definisjon på organisert ferdsel/guiding:

Når en person, bedrift eller organisasjon planlegger, koordinerer eller arrangerer en aktivitet for en gruppe deltakere som blir kunngjort/markedsført i forkant.

Guiding/organisert ferdsel til fots og på ski utenfor godkjente merka turstier og skiløyper er søknadspliktig for de som arrangerer gjentatte turer over sesongen og/eller for grupper større enn 20 personer.

I tillegg til turer til fots eller på ski som ikke følger godkjente stier eller løyper, er andre aktiviteter som organisert ridning og organisert hundekjøring, fosserenning, rafting, jaktprøver, teltleirer osv søknadspliktig. Turer som gjøres med familie og venner faller ikke inn under det som omtales her.

En søknad må inneholde en beskrivelse av aktiviteten, tidsrom for når den skal skje, kartutsnitt som viser feks trasé eller sted og antall deltakere