Meny
Lukk

Bygninger – nye bygninger

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.

I landskapsvernområdene kan det gis tillatelse til nødvendige nye bygninger til jord- og seterformål.

Søknader om nye bygninger i nasjonalparkene vil bli vurdert strengt og søknader behandles etter naturmangfoldlovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak. Unntaket fra dette er gjenoppføring etter brann og naturskade.

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 er en sikkerhetsventil som i første rekke skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. I dette ligger at lista for å gi dispensasjoner fra forbudene i verneforskriften ligger høyt. Dispensasjonen kan ikke utvide rammene for vernevedtaket.

Søknad om dispensasjon til nybygg skal være skriftlig og inneholde:

- Dokumentere behov og bruksformål

- Opplyse om aktuell plassering på kart Legge ved foto av eksisterende bygning

- Bruksareal og bebygd areal på eksisterende bygningsmasse

- Tegninger av bygning med opplysninger om lengde, bredde, høyde, bruksareal og bebygd areal samt romfunksjoner. -Det skal opplyses om ev terrenginngrep