Meny
Lukk

Styret

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødirektoratet som forvaltningsmyndighet for 2 nasjonalparker, 4 landskapsvernområder og 8 naturreservater.

Verneområdene forvaltes av nasjonalparkstyret innenfor rammen av naturmangfoldloven, alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene. Nasjonalparkstyret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret disponerer.

Nasjonalparkstyret behandler søknader om ulike aktiviteter og tiltak i verneområdene, de behandler klagesaker, følger opp ulovligheter, igangsetter skjøtsel og informerer om verneområdene.

Nasjonalparkstyret har 2 forvaltere som utgjør et sekretariat. Forvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalparkstyret og faglig forberede alle styresaker. Styret kan gi forvalterne myndighet til å å treffe vedtak av kurant karakter, slik som verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel.


Fra venstre: Egil Eide, Magnar Bratlien, Guri Ruste, Ole T.Muriteigen, Laila Bårdsløkken, Eldri Siem, Kristian Ulen, Jørn Eriksen, Even Moen