Meny
Lukk

Tiltak og prosjekter

Pågående større tiltak og prosjekter


Årsrapport 2022

Her er den.


Skjøtselsplan for vegetasjon for Dokkfaret landskapsvernområde - annen skjøtsel

Flotte og varierte Dokkfaret i Gausdal med mange store setre og beitemark. Nylig startet opp ved et samarbeid med interkommunalt landbrukskontor og beite- og seterbrukerne i området. Det er i sommer også utført mange skjøtselstiltak i Langsua for å sikre verneverdiene. Skjøtsel i andre utvalgte kulturmarksområder fortsetter også i 2022. Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring koordinerer for styret.

Startpunkt Verksodden i Sør-Fron - ut på tur sommer og vinter

Et samarbeid mellom nasjonalparkstyret, Sør-Fron kommune og Innlandet fylkeskommune. Viktig startpunkt for turer i Langsua både sommer og vinter, og her finnes et hav av spennende kulturhistorie knyttet bla. til tildigere gruvedrift. Forprosjektet ferdig i desember 2019. Detaljplanlegging foreligger. Fase ble gjennomført høsten 2021 med midler fra Miljødirektoratet, Sør-Fron kommune, DNT og Espedalen fjellstue. På grunn av mangel på ressurser har prosjektet stått stille i 2022, men ferdigstilles sommer/høst 2023. Nasjonalparkforvalter Morten Liebe koordinerer for styret.

Startpunkt Lenningen i Etnedal

Et samarbeid mellom nasjonalparkstyret og Etnedal kommune. Reguleringsendring som grunnlag for detaljplanlegging vedtatt sommer 2023 i regi av kommunen. Detaljplanlegging pågår nå (ult. aug 2023) med ønskelig fysisk oppstart på høsten.

Prosjekt Ferdast - søknadspliktig ferdsel

Flerårig prosjekt med mange involverte. Målsettingen er å få til en portal for brukerne for søknadspliktig ferdsel i og utenfor verneområdene, og en app for registrering av denne ferdselen. Sistnevnte er operativ, og brukes bla. i verneområdene i Langsua og i Dovrefjell. Dataene (tidspunkt, kjøretøy, trase, kjørelengde mm) innsamlet i appen representerer vedkommendes rapportering til styret og evt. til kommunen, og holder orden på tillatelsene for alle parter. Nasjonalparkforvaltningen bruker rapportene samlet sett til å analysere om ferdselen påvirker sårbare områder eksempelvis funksjonsområder for rovfugl, villrein og andre arter. Se www.ferdast.no. Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring koordinerer for styret.

Biomangfoldregistrering i Espedalen landskapsvernområde - driftsplan skog

Verneforskriften gir anledning til å lage en driftsplan for skogen for framtidig hogst i deler av området. Som grunnlag for denne trengs kunnskap om biomangfold herunder funksjonsområder for vilt og områder med spesielle planteforekomster. Registreringen vil foregå i den nordre delen av landskapsvernområdet dvs. grovt sagt nord for Megrunnskampen. Vi samarbeider med Nord-Fron kommune. Kistefoss skogtjenester er leid inn som konsulent som vil rapportere ved nyttårstider. Rapporten kom første kvartal 2022. Prosjektet videreføres sør for Revsjøvegen i 2022 og rapporteres i 2023. Nasjonalparkforvalter Morten Liebe koordinerer for styret.

Utvikling av Kittilbu utmarksmuseum

Nasjonalparkstyret samarbeider med museets eier Randsfjordsmuseet as, for om mulig å utvikle stedet til et besøkssenter for nasjonalparken inneholdende et bredt spekter av aktiviteter og nye utstillinger. Det er laget en rapport som beskriver det kommersielle grunnlaget for dette. Dersom vi skal komme i mål med en autorisasjon som besøkssenter er vi avhengig av en bevilgning og en prioritering i statsbudsjettet.

Utskifting av informasjonstavler

Vi har 40 informasjonstavler i og rundt verneområdene i Langsua. Disse ble satt opp for ti år siden, og de skal nå tilpasse ny merkevare for nasjonalparkene i Norge. Utskiftningen av noen av disse er gjort i 2022 og fortsetter i 2023. Noen gamler tavler fjernes helt (2023) siden de ikke står på egnete steder og fordi det mangler ressurser til langsiktig vedlikehold.

Kartlegging av myrhauk

Nasjonalparkstyret bidrar økonomisk til en felles kartlegging av arten myrhauk (sterkt truet i Rødlista 2021). Statsforvalteren i Innlandet koordinerer dette arbeidet. Langsua er veldig viktig hekkeområde på landsbasis. Myrhauken er særlig knyttet til fuktige områder med mye vier. Rapport kommer i 2023.

Fersk rødrev. Foto: Thor Østbye