Meny
Lukk

Tiltak og prosjekter

Pågående større tiltak og prosjekter


Årsrapport 2023

Her

Skjøtselsplan for vegetasjon for Dokkfaret landskapsvernområde - annen skjøtsel

Flotte og varierte Dokkfaret i Gausdal med mange store setre og beitemark. Nylig startet opp ved et samarbeid med interkommunalt landbrukskontor og beite- og seterbrukerne i området. Det er i sommer også utført mange skjøtselstiltak i Langsua for å sikre verneverdiene. Skjøtsel i andre utvalgte kulturmarksområder fortsetter også i 2022. Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring koordinerer for styret.

Etablering start- og infopunkt, Lenningen i Etnedal

Et samarbeid mellom nasjonalparkstyret og Etnedal kommune. Ferdigstilles sommer 2024. Arbeidet koordineres av nasjonalparkforvalter Morten Liebe.

Prosjekt Ferdast - søknadspliktig ferdsel

Flerårig prosjekt med mange involverte. Målsettingen er å få til en portal for brukerne for søknadspliktig ferdsel i og utenfor verneområdene, og en app for registrering av denne ferdselen. Sistnevnte er operativ, og brukes bla. i verneområdene i Langsua og i Dovrefjell. Dataene (tidspunkt, kjøretøy, trase, kjørelengde mm) innsamlet i appen representerer vedkommendes rapportering til styret og evt. til kommunen, og holder orden på tillatelsene for alle parter. Nasjonalparkforvaltningen bruker rapportene samlet sett til å analysere om ferdselen påvirker sårbare områder eksempelvis funksjonsområder for rovfugl, villrein og andre arter. Se www.ferdast.no. Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring koordinerer for styret.

Driftsplan skog i Espedalen landskapsvernområde

Verneforskriften gir anledning til å lage en driftsplan for skogen for framtidig hogst i deler av området. Planen ble vedtatt av nasjonalparkstyret 05.02.24.

Utvikling av Kittilbu utmarksmuseum

Nasjonalparkstyret samarbeider med museets eier Randsfjordsmuseet as, for om mulig å utvikle stedet til et besøkssenter for nasjonalparken inneholdende et bredt spekter av aktiviteter og nye utstillinger. Det er laget en rapport som beskriver det kommersielle grunnlaget for dette. Dersom vi skal komme i mål med en autorisasjon som besøkssenter er vi avhengig av en bevilgning og en prioritering i statsbudsjettet.

Utskifting av informasjonstavler

Vi har 40 informasjonstavler i og rundt verneområdene i Langsua. Disse ble satt opp for ti år siden, og de skal nå tilpasse ny merkevare for nasjonalparkene i Norge. Utskiftningen av noen av disse ble gjort i 2022 og 2023, og fortsetter i 2024. Noen gamler tavler er fjernet (2023) siden de ikke står på egnete steder og fordi det mangler ressurser til langsiktig vedlikehold. Arbeidet koordineres av nasjonalparkforvalter Morten Liebe.

Kartlegging og overvåking av myrhauk

Nasjonalparkstyret bidrar økonomisk til en felles kartlegging av arten myrhauk (sterkt truet i Rødlista 2021). Statsforvalteren i Innlandet koordinerer dette arbeidet. Langsua er veldig viktig hekkeområde på landsbasis. Myrhauken er særlig knyttet til fuktige områder med mye vier. Rapport kom i 2023, og overvåking har startet.

Fjerning av fremmedarten buskfuru

Noen mindre bestander rett utenfor Kjølaåne naturreservat fjernes sommeren 2024 for å hindre videre spredning.

Fersk rødrev. Foto: Thor Østbye