Meny
Lukk

Geocache

Spør før du setter ut cache hos oss!

(English at bottom of page)

Geocaching er en interresant og lærerik hobby. Om du vil plassere en geocache i verneområdene, sende en forespørsel hit først - kontakt oss her...
Ingen søknad, men en melding om at du ønsker å plassere ut en cache og hvor - posisjon.

Du har mange interaktive kartløsninger der du kan ta ut posisjon - Norgeskart.no er kjapp og enkel. Men vær klar over at den ikke viser andre verneområder enn nasjonalparker. Bruk heller Naturbase kart ... - lenket opp med aktuelle lag påslått.

Ta kontakt med oss før du planlegger å legge ut geocacher i verneområdene våre. I de fleste tilfelle vil dette være uproblematisk f.eks. på steder mange uansett besøker, men i noen tilfelle kan du skade verneverdiene. Vi minner også om at Geocaches egne regler sier at du ikke uten videre skal plassere cacher i verneområder. Uansett gjelder følgende retningslinjer:

Du må, i tillegg til klarsignal fra oss, ha tillatelse fra grunneier (jf generelle regler for geocaching).

Vegetasjon eller grunn, kulturminner, bygg og annet må ikke skades ved plassering av cachen.

Cachen må ikke plasseres slik at den kan skade dyreliv (ved reir, hi, trekkveier og lignende)

Cachen må ikke kunne generere trafikk gjennom områder der trafikken kan skade overstående.

Vi kan pålegge deg å fjerne cachen, om skader som nevnt likevel oppstår.

Dersom cachen fjernes av deg eller oss, skal du oppdatere opplysningene om dette i aktuelle databaser og websider innen sju dager.

Du finner oss på Geocache.com som Dovrefjell-NPS.


ENGLISH

Please do contact us before you plan to publish geocaches in our protected areas. No formal application, just where (position) you do plan to place it and ask if OK. Usually this will be without problems, eg. where many people do visit nevertheless, but in certain cases you may damage the conservation values.

Her is an interactive map of our areas where you may get positions (and a lot of other things!)

Anyhow the following guidelines do apply:

You must, in addition to a "OK" or permit from us, get permission from the landowner (cf. general rules for geocaching).

Vegetation or ground, monuments, buildings and other must not be damaged by the placement of the cache.

The cache must not be placed so that it can harm wildlife (at nests, dens, migration routes and the like)

The cache must not generate traffic through areas where traffic can damage the objects mentioned above.

We may require removal of the cache, if injuries as mentioned above should occur.

If the cache is removed by you or us, you have to update information about this in the relevant databases and websites within seven days.

You'll also find us at Geocache.com as Dovrefjell-NPS