Meny
Lukk

Overvåking av effekter av tiltak for honningblom

Overvåking av effekter av tiltak for seks trua arter og en naturtype i 2023 - NINA Rapport 2377

Norge har forpliktet seg til å jobbe for å stanse tapet av biologisk mangfold og har satt som mål at utviklingen for trua og nær trua arter og naturtyper skal bedres. For å nå disse ambisiøse målene trenger forvaltningen kunnskap om effekter av tiltak for trua arter og naturtyper. Formålet med denne rapporten er å videreføre pågående overvåking for seks arter og en naturtype: åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone, dragehode, honningblom, elvesandjeger, stor elvebreddedderkopp, klippeblåvinge og prikkrutevinge.

Honningblom

Overvåkingen på artenes fire lokaliteter i Hvaler kommune ble videreført. Populasjonsutviklingen i 2023 varierte mellom lokalitetene, der populasjonen på Skjellvik, der jordsmonnet er dypt og fuktig, hadde et godt år, mens de andre viste nedgang. Nye tiltak kan være aktuelle for å bedre habitatkvalitet og øke arealet for honningblom, særlig på populasjonene med nedgang. For 2024 anbefaler vi videreføring av overvåkingen, at det prioriteres midler til å utvikle protokoll og system for oppformering av honningblom ex situ, samt utvidet kartlegging av de fire overvåkingslokalitetene som grunnlag for å identifisere fremtidige utsettingslokaliteter.

Overvåking av effekter av tiltak for seks trua arter og en naturtype i 2023 - NINA Rapport 2377
External link icon