Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Hva er tillat ferdsel i Trollheimen?

All motorferdsel er i hovedsak forbudt i Trollheimen. I enkelte tilfeller kan det derimot søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av motorisert kjøretøy. Veiledning til søknad finnes her: Motorferdsel i utmark

På barmark er ferdsel med sykkel og hest tillatt i store deler av Trollheimen. Dette så lenge kravet om hensynsfull ferdsel er oppfylt. Tråkk som ødelegger toppdekket i den sårbare fjellvegetasjonen eller fører til utvasking (hjulspor) i perioder med mye regn, bør derfor unngås. Innenfor Svartåmoen naturreservat er ridning og sykling forbudt, unntatt etter eksisterende stier. El-sykler regnes derimot som motoriserende kjøretøy, og det kreves dispensasjon for bruk av disse innenfor vernegrensene.

Ellers gjelder fri ferdsel både sommer og vinter - på land og i sjø, innsjø og elver.

Er det tillat med drone innenfor vernegrensene?

Det er per i dag ingen forbud mot droneflyvning i Trollheimens verneområder og naturreservater. Det skal derimot tas hensyn til dyreliv og fugleliv, og det frarådes dermed å bruke drone i sårbare perioder mars - juni. Ellers skal de generelle reglene, gitt av luftfartstilsynet, for droneflyvning følges: Fly drone trygt

Er det tillat med bålbrenning i verneområdene?

Bålbrenning er tillat i de fleste områder i Trollheimen, men det anbefales å bruke tilrettelagte bålplasser.
Unntaket er områdene rundt Trollheimshytta innenfor Svartåmoen naturreservat og ved badeplass Minilla, hvor det er bålforbud hele året.

Er det tillatt med sanking av trær og greiner til ved?

Plantelivet i Trollheimen er vernet, og dermed er busker og trær fredet mot skade og ødeleggelse. Det er derfor forbudt å kappe og knekke greiner og trær til ved, bygging av gapahuk eller andre formål. Dette gjelder både friske og døde trær.
Døde greiner og trær utgjør viktige leveområder for mange sjeldne innsekter, sopp og bakterier, og er en vesentlig grunn for at områder vernes.

Er kulturminner vernet i Trollheimen?

I verneområdene er også kulturminnene vernet mot ødeleggelse. Det er derfor viktig å vise hensyn når man ferdes i Trollheimen, og ikke flytte på eller ta med seg løse kulturminner, som for eksempel varder eller kvernsteiner.