Meny
Lukk

Hovedformålet med vernet

Verneområdestyret forvalter verneområdene i Trollheimen, som utgjør to landskapsvernområder og to naturreservat. Grunnet Trollheimens geografiske beliggenhet, geologi og historie finner man stor variasjon av naturtyper og arter. Hovedformålet med vernet er å bevare særegne naturlandskap, varierte naturtyper, områder med nærmest urørt natur, og et rikt plante - og dyreliv. Samt står seterdrift, beitebruk, friluftsliv, jakt og fiske sterkt i Trollheimen, som gjør besøksstrategien til et nøkkelverktøy for vern av landskapet. Det er derfor et sterkt ønske om å legge til rette for og styre bruken av Trollheimens verneområder slik at besøkende og lokal verdiskapning blir størst mulig, at forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas.

Over finner du mer informasjon rettet mot hvert enkelt verneområde i Trollheimen.

Vernet natur og samlet belastning

Ved opprettelse av verneområder er det et overordnet mål om å ivareta og styrke naturverdiene for fremtiden. Dette gjøres ved å hindre inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Et inngrep kan være stort, som hyttebygging og nydyrking, men det er også de små tingene vi gjør, som fotoseanser av fugle- og dyreliv, plukking av stein fra varder og knekking av greiner til ved. Summen av slike små inngrep kan gjøre stor skade på dyre- og plantelivet, landskapet, geologien og/eller kulturminner. En slik effekt er det vi kaller samlet belastning.

Vernebestemmelsene for verneområder i Trollheimen er utformet slik at friluftsaktiviteter og næringsvirksomhet som allerede var opprettet i områdene på vernetidspunktet skal kunne fortsette. Dette innebærer blant annet at enkelt friluftsliv som ikke krever stor tilrettelegging og inngrep i natur er tillatt. Motorisert ferdsel, inkludert el-sykkel, tekniske inngrep og lignende ønskes å holdes på et absolutt minimum, og er i midlertidig ikke tillatt. Det er derimot mulighet for å søke dispensasjon for slike prosjekter. Er du mer nysgjerrig på hva som er tillatt av enkel ferdsel i verneområdet, ta et titt her.

Videre skal det være muligheter for setring og beitebruk, da det beiter både kyr, sau og rein i områdene. Det er også valgte områder som skjøttes jevnlig for å ta vare på viktige naturtyper og biologisk mangfold.

På tur til Innerdalstårnet. Foto Mats Nilsen.