Meny
Lukk
Foto: Hanne Etnestad
Formålet med Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap av stor naturhistorisk, økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi, og som er identitetsskapende. Videre er formålet med forskriften å ta vare på a) et stort høyfjellsområde med særlig stor kvartærgeologisk verdi i avsetninger dannet i slutten av siste istid. b) et identitetsskapende landskap preget av mange samiske og andre kulturminner c) et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen, Fjisktjønna, Storlia og Semska-Stødi naturreservater bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Saltfjellet landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekte et areal på 580 km². Grensene for området ble endret den 16. oktober 2020 slik at arealet nå er på ca 495 km​2. Saltfjellet landskapsvernområde ligger øst i Rana og Saltdal kommuner, og deles i to av jernbanen og E6. Det omfatter fjellviddene øst for E6 og inn mot svenskegrensa, og et område vestover inn til Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark .

Berggrunnen domineres av granitt, stedvis med store løsmasser som setter preg på landskapet. Spesielt den østlige delen har viddepreg, mens det i vest har mer alpin karakter.

Statskog v/ Fjelltjenesten er tilsynsmyndighet i Saltfjellet landskapsvernområde og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen, Nordlandsveien 70, 8626 Mo i Rana
tlf: 988 42 329
mail: kristian.sivertsen@statskog.no

Hvordan unngå å forstyrre fjellrev?
Faktaark
File icon PDF

Øvrige dokumenter

Kart 16.10.2020

Årsrapport Saltfjellet - Svartisen med omkringliggende verneområder 2014

Årsrapport Saltfjellet- Svartisen med omkringliggende verneområder 2013

Årsrapport Saltfjellet- Svartisen med omkringliggende verneområder 2012

Årsrapport Saltfjellet - Svartisen med omkringliggende verneområder 2011

Grensebeskrivelser Saltfjellet Svartisen Saltfjellet LVO Gasvatnan Storlia 1989