Meny
Lukk
Foto: Oskar Pettersen
Formålet med Junkerdal nasjonalpark er: - å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet. - å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Junkerdal nasjonalpark ble vernet 9. januar 2004 og er ca. 682 km². Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør i kommunene Saltdal og Fauske. Nasjonalparken grenser til Junkerdalsura naturreservat i sørvest. Junkerdal nasjonalpark er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og Sverige et av Nordens største sammenhengende naturområder uten tekniske inngrep.

Spør man lokalbefolkningen om Junkerdal nasjonalpark er det gjerne to ting som er gjengangere; unikt planteliv og godt fiske. Det er den kalkrike berggrunnen i nasjonalparken som gir grunnlaget både for forekomsten av de mange sjeldne plantene, vegetasjonstypene og det stedvis gode ørretfisket i mylderet av små og store vann. Selv om naturen i dag virker urørt har området blitt brukt til reinbeite i flere hundre år. Fortsatt er det aktiv reindrift i nasjonalparken, men klimaendringer og menneskelig aktivitet gjør driften utfordrende. Det er viktig at man ikke aktivt oppsøker rein, og generelt viser hensyn til reindriftsaktiviteten som foregår. Nordlandsruta passerer tvers gjennom Junkerdal nasjonalpark og her kan man lange i vei på godt merkede DNT-stier og overnatte i hytter både i og utenfor nasjonalparken. Midt i den frodige Skaitidalen finner man den koselige Argaladhytta - en plass med sjel. Litt nord for nasjonalparken finner man den lille og sjarmerende gruveutposten Jakobsbakken. Gruvene er nå nedlagt, men bygningene fra begynnelsen av 1900-tallet vitner om gammel storhet. På Jakobsbakken og i Sulitjelma finner man reiselivsbedrifter som sammen samarbeider for å gi de besøkende gode opplevelser både i og utenfor nasjonalparken.

Forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark ble vedtatt i 2008.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Junkerdal nasjonalpark.

Kontaktperson forvaltningsmyndighet:

Inge Sollund Ingvaldsen,

tlf: 974 35 783

Epost: inge.ingvaldsen@statsforvalteren.no

Kontaktperson naturoppsyn

Statskog v/ Fjelltjenesten, Storjord:
Jim Tovås Kristensen
tlf: 934 23 318
mail: jim@statskog.no

Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark
File icon PDF
Forvaltningsplan
File icon PDF

Øvrige dokumenter

Botaniske undersøkelser og vegtasjonskartlegging 2002

Konsekvensutredning for Junkerdal - Balvatn Kulturminner 2002

Årsrapport 2011 JKR

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013 JKR

Årsrapport 2014

Ecofact rapport 544 Sårbarhetsanalyse Junkerdal nasjonalpark 2017

Innløp Balvatnet - Foto: Oskar Pettersen