Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Dovrefjellområdet fekk sin forvaltningsplan i 2006. Dette er ein plan som er felles for alle verneområda i Dovrefjell. Utarbeidinga gjekk over fleire år, og involverte mange lokale personar, gjennom ei referansegrupe i kvar kommune, og møte med organisasjonar og store tiltakshavarar.

Ved utvidelsen av verneområda i 2018 ble det i tillegg lagd utkast til forvaltningsplan for dei nye områda (tidlegare Hjerkinn skytefelt) - den har også nokre føringer for heile nasjonalparken. Definisjon av hundekøyring til dømes.

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen. Planen er eit praktisk hjelpemiddel som skal sikre ei heilskapleg forvaltning. Planen gjev konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningsliner for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidreg forvaltningsplanen til å oppretthalde og fremje naturverdiane i verneområdet.

Forvaltningsplanen kan ikkje innehalde retningsliner eller tiltak som er i strid med verneforskriftene. I ein del tilfelle vil det vere behov for skjøtselstiltak for å ta vare på naturkvaliteter i tråd med verneformålet

Last ned forvaltningsplan
Planen som PDF (7 MB)
File icon PDF

Temakart til forvaltningsplanen

Det er lagd fire temakart til forvaltningsplanen, kartgrunnlaget er 1:250 000. Filene er høyoppløste (og store - 4 MB) og kan blåses opp på skjermen. Disse er

Sonering - områdene er sonert og forvaltningspraksis er differensiert etter sonene. Se del 5 i planen s. 45

Veier, grustak, bobilparkering - se kapitlene 6.6 Motorisert ferdsel i utmark s.79 og 6.8 Veier og kjørespor s. 90. Verneforskriftene gir regler om bruk av mange veier, og de fleste forutsetter at barmarkskjøring kun kan få tillatelse på kjørespor godkjent i forvaltningsplan. Det er kun kjørespor vist på dette kartet som er å se på som "kjørespor" i denne sammenheng. Det samme gjelder grustak for veivedlikehold og bobilparkering - godkjente plasser for dette framgår av kartet.

Friluftsliv - forskriftene tillater vedlikehold og merking av stier og løyper angitt i forvaltningsplanen. Det er altså kun de stiene og løypene som er i planen det er lov å merke og vedlikeholde. Noen skiløyper som er angitt nedlagt, ble nedlagt (dvs.) like etter at planen var ferdig (fra vinteren 2007). Videre er (for nasjonalparken) vist ruter som er tillatt med sykkel og for organiserte rideturer.

Grunneierlag - dette kartet ble utarbeidet for å få en samlet kartoversikt over grunneierlag etc i verneområdene våre. Her kan du se hvilket

Utkast forvaltningsplan tidligere skytefeltet

Utkast til forvaltningsplan forklarer nærmere hvordan foreslåtte vernebestemmelsene er tenkt
fortolket og praktisert, men vil ikke være en del av vernevedtaket.

Etter et vernevedtak vil utkastet til forvaltningsplan måtte innarbeides i forvaltningsplanen for
eksisterende verneområder på Dovrefjell, som et framtidig verneområde vil bli en del av. Det vil skje
gjennom en egen prosess, blant annet med ny høring. Forvaltningsplanen skal så godkjennes endelig
av Miljødirektoratet.


Utkast forvaltningsplan tidligere skytefeltet
Last ned
File icon PDF