Meny
Lukk

Kongelig resolusjon

Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet i 1974 sammen med Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde, for dette finnes ingen kongelig resolusjon tilgjengelig.

I 2002 ble verneplan for Dovrefjell vedtatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 3. mai. Dette innebar en vesentlig utvidelse av nasjonalparken under nytt navn (Dovrefjell-Sunndalsfjella) og opprettelse av dagens landskapsvern- og biotopvernområder med unntak av et, se under.

I 2018 ble nasjonalparken utvidet og Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern opprettet ved Kongelig resolusjon av 18. april. Dette er arealene i gamle Hjerkinn skytefelt, som nå er restaurert tilbake til natur.

Hva betyr det som står i kongelig resolusjon?

Resolusjonen er en grundig gjennomgang av argumenter for og mot vern, gjennomgang og vurdering av høringsuttalelser og og dokumenterer hvilke avveininger som er gjort. Er det tvil om tolking av forskriftene, kan i mange tilfelle teksten i resolusjonen gi en pekepinn.

Kronprinsregentens resolusjon 3.5.2002
File icon PDF
Kongelig resolusjon av 18.4.2018
File icon PDF