Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategi for Breheimen finn du nedanfor (ikkje klar enda)

Last ned besøksstrategi for Breheimen
External link icon

Relevante dokument for besøksstrategien:


Artsdatabanken. 2018. Artsdatabanken. Norsk rødliste for naturtyper

Breheimen nasjonalparkstyre. 2017. Forvaltningsplan for verneområda i Breheimen

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 2008. Vern av Breheimen – Mørkridsdalen. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø

Fylkesmannen i Oppland v/ Vorkinn, Marit. 2020. Bruk og brukere i Jotunheimen 1992-2019.

Kartfortelling. Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3, Kvalitetsnorm for villrein, i Reinheimen-Breheimen villreinområde.

Kistefos Skogtjenester. 2018. Sårbarhetsvurdering rovfugl/våtmarksfugl 2018. (Deler av rapporten er unntatt offentligheten)

Lovdata. www.lovdata.no

Miljødirektoratet. Designmanual for Norges nasjonalparker.

Miljødirektoratet. 2015. Innfallsporter - Veileder M-417/2015.

Miljødirektoratet. 2015. Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder.

Nasjonalparkriket reiseliv. www.nasjonalparkriket.no

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 227. 2007. Villreinen i Ottadalsområdet

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 643. 2011. Villreinen i Ottadalen.

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 1589. 2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde.

Norsk institutt for naturforskning Rapport 1349. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen nasjonalpark 2016.

Norsk institutt for naturforskning Rapport 2126. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022.

Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. 2016. Regional plan for Ottadalsområdet 2016-2026.

Speleoconsult AS. 2022. Befaringsrapport Dumdalen.

Visit Jotunheimen. www.visitjotunheimen.no

Visit Sognefjord. www.sognefjord.no