Meny
Lukk

Besøksstrategi

Vedtak angående besøksstrategi Breheimen

I styremøte den 24.11.2023 gjorde Breheimen nasjonalparkstyre vedtak i saka om besøkstrategien. Saksframlegg, protokoll og vedtak ligg her. Strategien er sendt til Miljødirektoratet for endeleg godkjenning den 03.01.2024.

--------------------------------------------------------------------------------Høyring: Besøksstrategi for Breheimen. Frist for tilbakemelding: 16.10.2023.


Send uttale til sfinpost@statsforvalteren.no og merk med: Uttale besøksstrategi Breheimen, saksnummer 2021/2684.

I samband med høyring av besøksstrategien for Breheimen blir det gjennomført følgande informasjonsmøte:

- 12. september 2023 kl. 18.00 på Norsk Fjellsenter i Lom

- 20. september 2023 kl. 18.00 på Fjordstova i Skjolden

Send påmelding til møte på SMS til 977 37 221 eller på e-post til stein.grevrusten@statsforvalteren.no

Last ned besøksstrategi for Breheimen
File icon PDF
Vedlegg: Oversikt over innfallsportar til Breheimen nasjonalpark.
File icon PDF
Høyringsbrev
File icon PDF

Relevante dokument for besøksstrategien:


Artsdatabanken. 2018. Artsdatabanken. Norsk rødliste for naturtyper

Breheimen nasjonalparkstyre. 2017. Forvaltningsplan for verneområda i Breheimen

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 2008. Vern av Breheimen – Mørkridsdalen. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø

Fylkesmannen i Oppland v/ Vorkinn, Marit. 2020. Bruk og brukere i Jotunheimen 1992-2019.

Kartfortelling. Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3, Kvalitetsnorm for villrein, i Reinheimen-Breheimen villreinområde.

Kistefos Skogtjenester. 2018. Sårbarhetsvurdering rovfugl/våtmarksfugl 2018. (Deler av rapporten er unntatt offentligheten)

Lovdata. www.lovdata.no

Miljødirektoratet. Designmanual for Norges nasjonalparker.

Miljødirektoratet. 2015. Innfallsporter - Veileder M-417/2015.

Miljødirektoratet. 2015. Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder.

Nasjonalparkriket reiseliv. www.nasjonalparkriket.no

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 227. 2007. Villreinen i Ottadalsområdet

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 643. 2011. Villreinen i Ottadalen.

Norsk institutt for naturforskning. Rapport 1589. 2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde.

Norsk institutt for naturforskning Rapport 1349. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen nasjonalpark 2016.

Norsk institutt for naturforskning Rapport 2126. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022.

Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. 2016. Regional plan for Ottadalsområdet 2016-2026.

Speleoconsult AS. 2022. Befaringsrapport Dumdalen.

Visit Jotunheimen. www.visitjotunheimen.no

Visit Sognefjord. www.sognefjord.no