Meny
Lukk

Kontakt

Offisielle førespurnader og søknadar til styret skal sendast til adressa ovanfor.


Ved andre typar førespurnader kan nasjonalparkforvaltarane kontaktast direkte. Sjå kontaktopplysningar nedanfor.

InnlandetVestland
Nasjonalparkforvaltar
Breheimen

Stein Magne Grevrusten
Skjåk Utmarkssenter
2690 Skjåk
Tlf.: 977 37 221
E-post: stein.grevrusten@statsforvalteren.no

Aina-Elise Bolstad Stokkenes
Rådhuset
6868 Gaupne
Tlf.: 57 64 30 13
E-post: aina-elise.bolstad.stokkenes@statsforvalteren.no


Det er tilsett to naturoppsyn i Breheimen. Sjå kontaktopplysningar nedanfor.

InnlandetVestland
Statens naturoppsyn
Breheimen
Jo Trygve Lyngved
Skjåk Utmarkssenter
2690 Skjåk
Tlf.: 992 40 416
E-post: jo.trygve.lyngved@miljodir.no

Liv Byrkjeland
Rådhuset
6868 Gaupne
Tlf.: 992 67 670
E-post: liv.byrkjeland@miljodir.no

Fakturaadresse

Faktura skal sendast som elektronisk faktura (EHF) til 974 760 665.

Bestillingsreferanse 3850AIBS må førast på faktura.

Dersom dette ikkje er mogleg kan du sende faktura til:
Breheimen nasjonalparkstyre
v/ Statsforvaltaren i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

NB! Bestillingsreferanse 3850AIBS må førast på faktura.