Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, fastsatt følgende vedtekter for nasjonalparkstyret gjeldende fra 19. januar 2024. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF

Nasjonalparkstyret kan gi forvalter og arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Delegeringsreglementet er oppe til vurdering når det dannes ett nytt styre, og kan derfor endres.

Delegeringsvedtekter fra styret til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvaltere
Last ned
File icon PDF
Retningslinjer for flerårige motorferdselsdispensasjoner
Last ned
File icon PDF