Meny
Lukk

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe forvalter to nasjonalparker, et landskapsvernområde og seks naturreservater. Verneområdene befinner seg i kommunene Lierne, Grong, Snåasen/Snåsa, Steinkjer og Verdal. I menyen over kan du utforske hvert enkelt verneområde. Mer informasjon om områdene finner man på nasjonalparksenterets nettside.

Men hva betyr de ulike verneformene?

Naturen vernes utfra ulike formål, da de viktigste verneformene vi har i Norge er nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og marine verneområder.

Nasjonalparkene utgjør store, sammenhengende naturområder med særegne økosystemer. Dette er ofte landskap uten tyngre naturinngrep. Formålet med opprettelse av nasjonalparker er å sikre at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og utgjør en viktig del av arbeidet for å bevare et rikt plante- og dyreliv.

Et landskapsvernområde derimot, er et område med stor økologisk, kulturell og/eller opplevelsesmessig verdi. Dette er en verneform der kulturlandskapet, med kulturminner, står sterkt, og et viktig formål er å bevare landskapsbildet og landskapsopplevelsen i fremtiden.

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern. Dette er områder som omfatter truede, sjeldne eller sårbare naturtyper, og har en særlig betydning for biologisk mangfold.