Meny
Lukk

Styret sine vedtekter

Vedtekter for verneområdestyret for SVR gjeldande frå 01.01.2020

Miljødirektoratet har fastsett vedtektene for verneområdestyret for SVR. Vedtektene fortel mellom anna om styret si myndigheit, geografisk verkeområde, samansetting av styret, styret sine oppgåver, klagehandsaming og klagerett.

I styresak 32/2018 delegerte verneområdestyret avgjerslemyndigheit for disse sakstypene til arbeidsutvalget:

1. Dispensasjonssøknader der det er klart går fram av forskrifter og
forvaltningsplaner at ein kan gi løyve.
2. Søknader om forlenging av dispensasjon fra verneforskriftene.
3. Dispensasjonssøknader om mindre omfattende byggetiltak. AU avgjør selv hvilke byggesaker som må behandles etter et samlet styre.

I styresak 32/2018 delegerte verneområdestyret avgjerslemyndigheit for i saker av ikke- prinsipiell karakter for følgende sakstyper til verneområdeforvaltarane:
 Saker etter verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om
ferdsel og motorferdsel.
 Saker etter verneforskriftens øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48 der:
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller
arbeidsutvalget, og forutsetningen er tilnærmet uendret.
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i tilsvarende sak.
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.Vedtekter for styret
Last ned
File icon PDF