Meny
Lukk

Møtedokument

Verneområdestyret eit offentleg forvaltningsorgan og er omfatta av offentlegheitslova. Alle våre møter og møtedokumentar skal væra tilgjengelege, og møtene er åpne.

Møteinnkallingar består av saksliste og saksframlegg.

Saksframlegg er forvaltars presentasjon av saka og er ein lovmessig vurdering etter verneforskrift og naturmangfaldlova. Forvaltar presentarar eit forslag til vedtak i saksframlegget, på møte vil styret vedta forslag til vedtak eller gjere det om.

Etter styremøte skriv sekretariatet protokoll som må godkjennast av styreleiar + eit styremedlem til.