Meny
Lukk

Forvaltningsplaner

Forvaltningsplan Flekkefjord landskapsvernområde

Forvaltningsplanen har som mål å legge til rette for bevaring og bruk av dette natur- og kulturlandskapet innen rammene av landskapsvern. For å oppnå dette er det nødvendig med samarbeid mellom de som eier dette menneskepregede og mangfoldige landskapet, lokalsamfunnet og vernemyndigheten.

Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner.

Forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområde har som mål å gjennomføre åtte tiltak innen 2015.

A. Kalven, Hidra. Mål: Opprettholde og reetablere kystlynghei med innslag av beiteskog. Opprettholde strandeng, strandsump og rik edellauvskog.

B. Hummerås fellesmark, Hidra. Mål: Reetablere, restaurere og opprettholde kystlynghei og naturbeitemark.

C. Husøy, Vrangesundøy og Hummerøy. Mål: Restaurere og opprettholde slåttemark og kystlynghei.

D. Kjellnes - Lindåsen. Mål: Opprettholde naturbeitemark på Kjellnes. Bevare kystlynghei på Lindåsen.

Last ned forvaltningsplan
File icon PDF

Forvaltningsplan Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

Forvaltningsplanen har som mål å legge til rette for bevaring og bruk av dette natur- og kulturlandskapet innen rammene av landskapsvern. For å oppnå dette er det nødvendig med samarbeid mellom de som eier dette verdifulle landskapet, lokalsamfunnet og vernemyndigheten.

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene.

Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Forvaltningsplanen for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde har som mål å gjennomføre åtte tiltak innen 2015.

Last ned forvaltningsplan
File icon PDF

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder 2017-2025

Last ned forvaltningsplan
File icon PDF