Meny
Lukk

Styret

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Flekkefjord landskapsvernområde, Herøya naturreservat, Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat, Store Lyngholmen naturreservat, Oksø naturreservat, Slettingen naturreservat, Store Vengelsholmen naturreservat, Skjøringen naturreservat, Søndre Eggvær naturreservat, Kjellingen naturreservat og Valløy naturreservat.

Verneområdeforvalteren er sekretær for styret og har kontorsted på Vigeland.

Miljødirektoratet har delegert myndighet etter naturmangfoldloven §62 andre ledd til å bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet med hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V, jf brev fra Miljøverndepartementet av 20. okt. 2015.

Myndigheten omfatter også oppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, eventuelt oppnevne nye styrer, fastsette vedtekter for styrene og godkjenning av forvaltningsknutepunkt.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.