Meny
Lukk

Prosedyre søknad og behandling

Veiledning

Alle søknader stiles til Langsua nasjonalparkstyre og sendes sfinpost@statsforvalteren.no eller pr. post til Langsua nasjonalparkstyre, Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Forvaltningsplanen for Langsua gir deg innblikk i hvordan verneforskriftene praktiseres.

1. Ta gjerne kontakt før du søker

Er du usikker på om tiltaket du ønsker å gjennomføre er innenfor et verneområde, om du trenger å sende søknad, hvem du skal sende søknad til, hva søknaden skal inneholde av opplysninger eller andre ting, så ta kontakt med forvalterne. Dette vil gjøre at saksbehandlingen går raskere.

2. Avklar tiltaket med grunneieren før du søker

Dersom du ikke eier grunnen der tiltaket skal gjennomføres (f.eks. motorferdselsaker eller bygging på festetomt) skal du som hovedregel avklare tiltaket med grunneier før du sender søknad til kommunen/nasjonalparkstyret. I kurante saker eller hastesaker kan saksbehandlingen gå parallelt, men dette må da avklares mellom Statskog/det aktuelle fjellstyre, kommunen og nasjonalparkforvalter.

På privat grunn vil det være en fordel om grunneierlag, utmarkslag eller beitelag har uttalt seg til søknaden (i de saker der det er naturlig) før den sendes kommunen og/eller nasjonalparkstyret. Dette gjelder særlig søknader om inngjerding, skjøtselstiltak på større områder, sperregjerder, organisert ferdsel og lignende.

3. Send søknaden til kommunen og nasjonalparkstyret

Dersom du må søke både kommunene og nasjonalparkstyret om tillatelse, f.eks. dersom du skal søke om å bygge på en hytte eller for motorisert ferdsel i utmark, sender du søknaden både til kommunen og nasjonalparkstyret.

4. Hva skjer videre med søknaden min?

Når søknaden er innkommet i kommunen, vurderer kommunen om det er andre offentlige myndigheter (utenom nasjonalparkstyret) som bør uttale seg. Kommunen oversender i tilfelle søknaden til disse, og ber om at kopi sendes nasjonalparkstyret. Særlig gjelder dette fylkeskommunen i byggesaker.

Mange bygg i verneområdene er av eldre dato eller har særskilt verneverdi. Det må avklares på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen om søknader om byggetiltak er søknadspliktige eller meldepliktige til fylkeskommunen etter lov om kulturminnevern. Samtidig starter saksbehandlingen hos nasjonalparkstyret samtidig som vi avventer svar fra andre myndigheter. Nasjonalparkstyrets avgjørelse sendes søker, med kopi til kommunen, grunneier og andre offentlige etater.

Nasjonalparkstyret behandler søknaden kun i forhold til verneforskriftene med forvaltningsplan. I en rekke saker må søknaden også behandles i forhold til lover der kommunene har avgjørelsesmyndighet, som Motorferdsellova og Plan- og bygningslova. I svarbrevet fra nasjonalparkstyret vil det bli informert om evt. krav om tillatelser fra andre myndigheter.

Dersom nasjonalparkstyret er positive til tiltaket, behandler kommunen søknaden etter aktuelt lovverk.

NB! Du kan ikke sette i gang med et tiltak før alle tillatelser foreligger.

Søk om motorferdsel i utmark.