Meny
Lukk

Skjøtselsplaner

Restaurering og Skjøtsel av slåttemark i Kvænangsbotn

Slåttemarker er noe av de mest truede naturtypene vi har i Norge. Det er fordi småbrukene stort sett er borte, og slåtteengene som skulle gi for til dyrene ikke lenger er i bruk. De fleste er grodd igjen. Og der det før var et stor variasjon av blomster, gress og urter er det nå krattskog. Det biologiske mangfoldet reduseres og det landskapsmessige inntrykket endret.

I Kvænangsbotn er det spor av flere slåtter som har gått ut av bruk for lenge siden, og de naturlige prosessene har gjort at slåttene stort sett kan kjennes igjen pga navnene som fortsatt brukes. Men ved Storslåtta ved Dalstuene ble det gjort en kartlegging som sa at det fortsatt var spor av arter som kjennetegner slåtter. Det er områder hvor det ble høstet gress sent på sommeren og hvor det ikke ble gjødslet av beitedyr. Det ga en særegen og mangfoldig artssammensetning av arter.

Gjennom prosjektet skal vi forsøke å gjenskape denne gamle slåtteenga. 2-3 mål av skogen skal fjernes. Så skal gresset slås hvert år fremover. Etter hvert vil den jobben gjøre at slåttemarksarter favoriseres og at typiske gjengroingsarter reduseres.

Prosjektet med restaurering av slåttemark starter opp i 2022 og skal gå i årene fremover.

I den vedtatte skjøtselsplanen gis det mer informasjon om den faglige bakgrunnen til prosjektet. Se planen og kunnskapsgrunnlaget for planen under. Nederst lenke til NIBIO sin temaside om slåttemarker.

Skjøtselsplan for Storslåtta i Kvænangen
Last ned
File icon PDF
Fagrapport - kunnskapsgrunnlag for skjøtselsplan Storslåtta. Ecofact 593 2019.
Last ned
File icon PDF