Meny
Lukk

Fagrapporter

Under finnes rapporter utarbeidet i sammenheng med verneprosess og/eller til arbeid med forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi.

Klikk på den enkelte rapportnavn for nedlasting. Rapportene er sortert etter utgivelsesår.


2020
Hovedrapport - Kulturminneregistreringer og kartlegging av historisk bruk i utmarka rundt Kvænangsbotn og Navitdalen.
Nord-Troms museum.
Vedlegg - Kulturminneregistreringer og kartlegging av historisk bruk i utmarka rundt Kvænangsbotn og Navitdalen. Nord-Troms museum.


2019

NiN 2.0 basiskartlegging inkludert MIS i del av Kvænangsbotn. Ecofact.


Sårbarhetskartlegging for sti til Gearbbet og Dalstuene. Truls Aas.


2018
Kartlegging av kulturlandskapsverdier ved Storslåtta i Kvænangsbotn. inkludert skjøtsel- og restaureringsplan. Ecofact.


2016
Oppsummering av fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og del av Reisa nasjonalpark. NOF-rapport.


2014
Naturverdier i Navitdalen og Kvænangsbotn lvo. Oppsummering. Ecofact.


2012
Kartlegging av naturtyper i Kvænangsbotn og Navitdalen etter DN håndbok 13. Ecofact.


2011
Forslag til landskapsfaglige bevaringsmål. Miljøfaglig utredning.
Leveområder for trelevende biller i Kvænangsbotn. BioFokus.


2005
Landskapsbeskrivelse og -evaluering. Miljøfaglig utredning.
Naturfaglige undersøkelser i Kvænangsbotn og Navitdalen. NINA.


2004
Geologisk landskapsvern. Jakob j. Møller
Kulturhistorie og kulturminner. NIKU.
Reindriftsvirksomhet i Kvænangsbotn og Navitdalen. Statskog.
Skog- og jordbruksinteresser i Kvænangsbotn og Navitdalen. Statskog.