Meny
Lukk

Uttransport av felt elg

Verneforskriftene åpner for å gi dispensasjon for uttransport av felt elg med beltegående elgtrekk. Hvis du har elgjakt i nasjonalparkene må søknad sendes i god tid før jaktstart. Det kan gis flerårig dispensasjon som sees i sammenheng med antall år elgjakten er tildelt. Søknaden må inneholde:

• Dokumentasjon på tildelt jakt (periode, jaktfelt og kart).
• Antall dyr på kvoten.
• Type elgtrekk/kjøretøy.

Bruk av elgtrekk

Det er en forutsetning at disse kjøretøyene er lette og beltegående og at slik kjøring begrenses mest mulig. Videre skal kjøretraséene legges opp slik at en i størst mulig grad unngår markslitasje. Det vil være aktuelt å gi flerårige tillatelser. Nasjonalparkstyret ønsker først og fremst at beltegående elgtrekk benyttes.

Bruk av ATV m/belter

Verneforskriftene åpner ikke for en bruk av ATV m/belter. Dette tiltaket må derfor vurderes etter naturmangfoldloven § 48. Nasjonalparkstyret ønsker først og fremst at beltegående elgtrekk benyttes.

Bruk av helikopter

Nasjonalparkstyret er innstilt på å skulle tillate landing med luftfartøy 1-2 ganger i året for å frakte ut elg som felles i de indre og vanskeligst tilgjengelige delene av nasjonalparken. Det kan være aktuelt å gi flerårige tillatelser. Koordinering mellom jaktlag må gjøres der det ligger til rette for dette.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: