Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyrets arbeid. De er opprinnelig gitt av Miljøverndepartementet, senere revisjoner er gitt av Miljødirektoratet etter overføring av myndigheten dit.

I brev av 10. august 2010 fra statsråden opprettet Miljøverndepartementet det første nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell-Sunndalsfjella i fylkene Innlandet (på vernetidspunktet Oppland og Hedmark), Møre og Romsdal og Trøndelag / Trööndelagen (Sør-Trøndelag ved opprettelsen) og kommunene Tynset, Folldal, Dovre, Lesja, Rauma, Molde (Nesset ved opprettelsen).Sunndal og Oppdal.

Hva sier vedtektene?

Vedtektene for styret lister opp formål, myndighet, geografiske grenser, sammensetning av styret og oppgaver for styret. Videre sier vedtektene noe om forholdet mellom styret og forvalterne og mellom styret, Statsforvalteren og Miljødirektoratet.
Vedtektene ble gitt i samband med opprettelsen av styret i 2010 og ble revidert i 2015 og 2020.

Styret vedtok i desember 2015 et delegeringsreglement som sier hvilke organer som kan gjøre hvilke vedtak. Kurante saker av reversibel karakter kan etter dette avgjøres av forvalter.

Stillingsbeskrivelsen for forvalter er gitt av direktoratet og er også et viktig styringsdokument. Blant annet skal "tilrådinger forvalteren legger fram for styret ligge innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene".

Det første styret ble oppnevnt 8. november 2010 og konstituere seg 4. januar 2011 - det overtok da forvaltningsansvaret fra Dovrefjellrådet som fikk ansvaret i 2003. I april 2011 ble det bestemt at styret skal bruke navnet Dovrefjell nasjonalparkstyre. Nåværende styre konstituerte seg 18. mars 2020

Styrets gjeldende vedtekter (2020)
Last ned
File icon PDF
Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre
Last ned
File icon PDF
Stillingsbeskrivelse for forvalter
Last ned
File icon PDF