Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn Dalen

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret og naturoppsynet: Klikk her

 


Nyhende

Informasjons- og drøftingsmøte for reiselivet i Luster

Nasjonalparkane våre gir oss særs gode rammer for flotte naturopplevingar! Her frå Vanndalen, innfallsport til Breheimen nasjonalpark, og Jostedalsbreen nasjonalpark i bakgrunnen.

Reiselivsnæringa i Luster kommue er velkommen til informasjons- og drøftingsmøte torsdag 9. februar kl. 18.00 på Gaupnetunet hotell. Påmelding innan 6. februar til olav.grov@luster.kommune.no. 

(Publisert:05.01.2017)

Velkommen til samling om verdiskaping!

Issoleie i Breheimen.

Nasjonalparkforvaltarane i Oppland og sekretariatet for nasjonalparkkommunane i Norge inviterer til samling om verdiskaping i nasjonalparkane våre i Lom den 19. og 20. oktober! Samlinga er retta mot bedrifter i og rundt Breheimen nasjonalpark med omkringliggjande område.

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:05.01.2017)

Kva ønskje har lokale friluftsutøvarar for Breheimen?

Statens naturoppsyn ser til at alt er som det skal ved sjølvregistreringskassen i Vanndalen.

Breheimen nasjonalparkstyre vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant folk som ferdast på tur i Breheimen. Målet med undersøkinga er å få betre oversikt over kven som brukar området, kva dei gjer, og ikkje minst kva ønskje dei har for t.d. informasjon, merking av stiar og fysisk tilrettelegging som til dømes klopplegging av blaute parti.

(Publisert:04.07.2016 Sist endret:05.01.2017)

No startar arbeidet med skjøtselsplan for Mysubytta landskapsvernområde

I tillegg til at vi får eit vakkert kulturlandskap, har den årlege slåtten på Knivabakkgjerdet gjort at enga husar eit rikt mangfald av artar.

Den 4. juli startar arbeidet med skjøtselsplan for Mysubytta landskapsvernområde. Breheimen nasjonalparkstyre har invitert grunneigarar og brukarar til orienteringsmøte på Sota sæter og turisthytte, og til synfaring i landskapsvernområdet etterpå.

(Publisert:16.06.2016 Sist endret:05.01.2017)

Referat frå møte om oppstart av arbeid med skjøtselsplan og synfaringar den 21. og 22. juni 2016

Sau på beite ved Bølifossen i Mørkridsdalen landskapsvernområde.

Den 21. og 22. juni starta arbeidet med skjøtselsplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Det var mange frammøtte, og særleg grunneigarane viser stort engasjement til dette viktige arbeidet.

(Publisert:01.07.2016 Sist endret:05.01.2017)

Fylkesmannen bloggar om fem år med lokal forvaltning av nasjonalparkane våre

Styremedlemmar i møte med grunneigarar og kommunen på synfaring i Vigdalen.

"Dei lokale styra har bidrege til at naturskattane våre har vore godt ivaretekne", skreiv fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal på Fylkesmannsbloggen sist veke. For fem år sidan kom lokal forvaltning av verneområda i mellom anna Breheimen på plass.

(Publisert:01.07.2016 Sist endret:05.01.2017)
Vis nyhetsarkiv