Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til verneområdestyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Bruk sunn fornuft, unngå forstyrrelser av dyreliv, vegetasjon og beitedyr. Ved å tenke sporløs ferdsel er mange hensyn ivaretatt.

Svarene gjelder de 5 verneområdene som vi forvalter.

Kan jeg telte inntil lakseelvene og fyre bål?
Ved de fleste lakseførende elver ønsker de fleste forpaktende foreninger at telt plasseres i god avstand fra elva for å unngå "okkupering" av et område som skal være tilgjengelig for fiske for alle. Dette fremgår av informasjon til fiskekortet i den enkelte elv. I nasjonalparken er vegetasjonen fredet. Ved å flytte teltet etter to døgn tar du nødvendige hensyn og ser til at vegetasjonen ikke blir skadet eller skygget ut. Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning er lov i nasjonalparken, benytt død du finner ved elvebredden om du kan. Benytt eksisterende bålplasser.

Forøvrig må du forholde deg til friluftslovens bestemmelser om telting og vurdere bålbrenningsforbudet.

Hva om jeg må på do ute på tur? Benytt doer ved parkeringen før du starter turen om mulig. I fjellet - gå godt ut av stien eller bort fra elvebredden. Ta med en mini-spade så kan du grave et lite hull, eller legg stein over og evt. brenn toalettpapiret. Det er toalett på startpunktparkering; Nattfjelldalen, Komagdalen, Ordo og etableres snart ved Sandfjorddalen.

Hva gjør jeg med søpla?
Ta med ditt eget søppel hjem. Vi finner en del søppel som aluminiumsfolie og ølbokser ved bålplasser. Søppel er lite populært for ville dyr, tamrein og andre som ferdes - unngå forsøpling da det er ulovlig og utrivelig. Ikke legg igjen søppel i de åpne koiene og hyttene.


Skikk og bruk for bruk av åpne koier og hytter i verneområdene

Hytter og koier som er åpne er forpaktet av ulike organisasjoner. Følg bruksreglene beskrevet i hytteboka.

Ikke legg igjen uåpna mat på de åpne hyttene og ta all søppel med hjem. Rydd slik du ønsker hytta skal fremstå neste gang du kommer til glede for deg og andre. Gjør klar småved til oppfyring til neste gjest.

Gi plass til andre brukere - det er fullt når alle sengene, gulvarealene og hengekøyekrokene er benyttet. Ved dårlig vær bør alle få komme inn som har behov.

Du er selv ansvarlig for å ta eventuelle smittevernhensyn, vi anbefaler å ta med egen håndsprit og desinfiser flater når du forlater ei hytte.

Hva med kulturminner?

Kulturminner er fredet i kulturminneloven og i tillegg via verneforskriften. Ikke bygg varder eller flytt på stein. Dette sier kulturminneloven.

Hvordan forholder jeg meg til tamreinen på Varangerhalvøya?

les vår tematavle om nødvendig hensyn til reinen

Dette sier reindriftsloven om ferdsel og pliktig hensyn til reinen og reindriften - Ferdsel i område hvor tamrein beiter

Følg båndtvangsreglene og hunder med jaktinstinkter som ikke er vant med rein, bør også holdes i bånd utenom båndtvangsperioden.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Droneflyging som forstyrrer dyrelivet er ikke tillatt. Ulike regler gjelder i de ulike verneområdene.

I Varangerhalvøya nasjonalpark er modellfly og droner forbudt.
I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner, ettersyn av beitedyr ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i verneområdene, er det tillatt?

Organiserte turvirksomhet til fots kan gjennomføres så lenge aktiviteten ikke skader naturmiljøet. Aktører som har planer om å starte opp med guida turer til fots anbefales å kontakte nasjonalparkforvalter på forhånd. Noen områder er spesielt utsatt for forstyrrelser, og ved leirslagning er det lurt å unngå disse. Organisert hundekjøring eller kiting er søknadspliktig.

Nasjonalparken er leveområde for fjellreven - som er prioritert art - det er forbudt å forstyrre den - Guider og gjester er pliktig til å sette seg inn i dette og kjenne reglene.

Hvordan oppføre seg for ikke å forstyrre fjellreven på Varangerhalvøya?

Her er Faktaark "Ikke forstyrr fjellreven" som sier hva som gjelder.

Unngå hiområder og utplasserte foringsstasjoner. Til fots bør du holde en avstand til hiene på minst 300 meter. I åpent og flatt terreng bør avstanden være større, det samme om dere er flere. Vær oppmerksom på om revene endrer oppførsel (f.eks. økt speiding, avbrudd i pågående aktivitet eller varselbjeffing) som kan tyde på at de har blitt forstyrret. Hunder må ikke tas med til et bebodd fjellrevhi, selv om de er i bånd. Rever blir stresset av hunder, og hunder bør alltid være koblet i områder med kjent forekomst av fjellrev - dvs. alle våre verneområder over tregrensa. Det er uansett båndtvang i yngletida til reven. Ikke bruk mat for å lokke fjellrever for fotografering/observasjon. Fjellrever er ville dyr, og vår atferd må innrettes slik at vi i minst mulig grad påvirker dem.

Fjellreven har ikke godt av besøk ved hiet sitt - om du kjenner hilokaliteter gjør du en av norges mest trua arter en tjeneste ved å holde det for deg selv.

Er det båndtvang i verneområdene?

Generell båndtvang i verneområdene er fra og med 1. april til og med 20 august. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven.

I SONE A i Varangerhalvøya nasjonalpark er båndtvangen utvidet til og med 9 september. Området er svært viktig for gjess, ender og våtmarksfugler.

Kart over SONE A finner du i Nasjonalparkbrosjyra (link).


Er det lov å sykle i verneområdene?

Sykling er en del av allemannsretten og reguleres ikke av verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark. Du kan sykle etter veier og stier i lavlandet og overalt i høyfjellet. Organisert sykling er søknadspliktig.

I Persfjorden - syltefjorden landskapsvernområde er organisert sykling i utmarka forbudt, men vil få konkretiserte bestemmelser i forvaltningsplanen.

Regler for sykling fremgår av Friluftsloven.


Er det lov å bruk el-sykkel i verneområdene?

EL-sykkel regnes som kjøretøy med motor (motorisert ferdsel) og er ikke tillatt i verneområder hvor verneforskriften sier at motorferdsel på barmark er forbudt.

Dette gjelder i : Varangerhalvøya nasjonalpark, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde, Syltefjorddalen naturreservat, Sandfjordneset naturreservat og Ytre Syltevika naturreservat.

Vi ønsker å arrangere turer med hest i verneområdene (riding og kløyving)

Organisert bruk av hest må omsøkes dispensasjon fra nasjonalparkstyret.

Er det tillatt å lande med helikopter i verneområdene?

Nei, motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. Det betyr at det ikke er lov å fly lavere en 300 meter over bakken i nasjonalparken. Da er det heller ikke tillatt å lande.

For særskilte formål kan verneområdestyret gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke anledning til å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske mm)

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.

Er det lov å jakte i de vernede områdene?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ingen begrensninger på dette unntatt i sone A av nasjonalparken hvor det er jaktforbud fra og med 5 mai til og med 9 september. Jaktretten forvaltes av Finnmarkseiendommen (www.fefo.no) jamfør Finnmarksloven.

Er det lov å fiske med garn eller oter i verneområdene?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt for fisking

Kan jeg fiske laks, sjøørret, sjørøye i elvene?

Anadrome vassdrag i og ved verneområdene er Bergebyelva, Vestre-jakobselv, Storelva, Skallelv, Komagelva, Austerelv, Sandfjordelva og Syltefjordelva. Informasjon om fiskekort på www.Fefo.no Fiskeutstyr som skal benyttes i disse vassdragene må desinfiseres for å unngå spredning av parasitten gyrodactylis salaris.

I elver uten fiskekortordning er fiske på disse artene forbudt og man kan ikke fiske kun med fisketrygdeavgift. I elver det ikke er åpnet for anadromt fiske, eller strekker som ikke er anadrom strekning for en elv må anadrome fisk settes ut igjen.

Motorferdsel
Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter/ ATV til hytta. Er det tillatt?

Motorferdsel Snødekt mark

For Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde og Ytre Syltevika naturreservat gjelder;

- kontakt kommunen som er motorferdselsmyndighet på snøføre

Varangerhalvøya nasjonalpark, Syltefjorddalen naturreservat

- Her må du søke om dispensasjon fra nasjonalparkstyret - fmtfpost@statsforvalteren.no

Du må også i tillegg ha dispensasjon fra kommunen jfr. motorferdselloven.

Verneforskriftene åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport, f.eks. for tilsyn med hytte, snømåking ol.

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men verneområdestyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer og utstyr til hytte.

Det er noen åpne snøskuterløyper i verneområdene - hvilke og hvem som er åpne til enhver tid finner du på den enkelte kommunes nettsider.

Motorferdsel på barmark
Forbudt de fleste områder, med unntak for noen særtilfeller som beitenæring som kan ha dispensasjon.

Jeg har hytte i området. Kan jeg bruke ATV på barmark til transport av varer og materialer?

Barmarkskjøring til private hytter er ikke tillatt. Verneforskriftene åpner heller ikke for å gi dispensasjon for dette. Transport av materialer til vedlikehold. maling, ved og materialer må planlegges innenfor dispensasjoner gitt til bruk av snøskuter vinterstid.

Jeg skal på elgjakt i nasjonalparken - hvordan får vi fraktet elgen til leir/vei? Det er motorferdselsforbud, men kan gjøres noen unntak. Det kan søkes dispensasjon hos nasjonalparkstyret for bruk av elgtrekk/ ATV til frakt av felt elg på gitte vilkår -det gis nødvendigvis ikke dispensasjon til motorisert utfrakt av elgkalv. Styret låner ut transportbrett - nyttig ved felling i våte områder hvor små dyr trekkes lett ut til fast grunn med håndmakt. Ved felling av store dyr må jaktlaget se til at det ikke oppstår kjørespor og må vurdere om dyret bør tas i flere vendinger. Jaktlaget er pliktig å tilse at utfrakt skjer uten at kjørespor etableres.


Jakt lag med vald i deler av nasjonalparken kan låne transportbrett av nasjonalparkstyret. Mindre dyr kan lett dras ut med håndmakt. - Foto: Jaktlaget Sletten
Dårlig eksempel på sporløs ferdsel. Benytt eksisterende bålplasser. Ta med søpla hjem. Skånsomt uttak av ved til kaffebålet er lov i nasjonalparken. Da blir det trivelig å komme tilbake. - Foto: Geir Østereng