Meny
Lukk

Fagrapportar

Her ligg ulike rapportar som er relevante for forvaltning av verneområda som Stølsheimen verneområdestyre har ansvar for.

Spor etter stølsdrift i Stølsheimen landskapsvernområde
File icon PDF
Stølar i Stølsheimen
File icon PDF
Brukarundersøking i Stølsheimen landskapsvernområde 2017
File icon PDF
Sårbarheitsvurdering av utvalde lokalitetar i Stølsheimen landskapsvernområde, NINA Rapport 1559
File icon PDF
Kulturminne i områder vernet etter naturmangfaldloven - 2015
File icon PDF
Rettleiar for antikvarisk istandsetting - Vestland fylkeskommune
File icon PDF
Basiskartlegging - Finnen-Finnabotnen - Stølsheimen landskapsvernområde
File icon PDF