Meny
Lukk
Ivaretakelse av et egenartet dalføre med vassdragsnatur og skog. Furuskog og flommarksskog er viktige elementer i naturlandskapet. Leveområde for sjeldne dyre- og plantearter knyttet til grusører, sandbanker og skogsområder. Adgang til naturopplevelse gjennom tradisjonelt og enklelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget i området er viktig samisk kultur og næringsutnyttelse og området skal kunne brukes til reindrift.