Meny
Lukk

Søknader

Søknad om tillatelser

Nasjonalparkstyret kan, for enkelte formål, gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at verneområdestyre kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging.