Meny
Lukk


Nasjonalparkstyret forvalter Øvre Dividal nasjonalpark som ble opprettet i 1971. Parken ble senere utvidet, og Dividalen landskapsvernområde ble opprettet i 2006.

Det samiske ordet "dievva", som betyr rundaktig og tørr haug, er opprinnelsen til Dividal-navnet. I utallige generasjoner har samene brukt området og det finnes mange samiske kulturminner, alt fra offerplasser til rester av gammer og kjøttgjemmer. Spor etter gamle reingjerder som er bygd op av bjørk kan ennå sees. I dag har rein i fra de svenske samebyene Lainiovuoma og Saarivuoma kalvingsland og sommerbeiter i nasjonalparken.

På slutten av 1700-tallet kom nybrottsfolk fra Østerdalen, Gudbrandsdalen og Helgeland, og disse ble de første fastboende nordmenn i indre Troms. På samme tid innvandret folk fra Tornedalen i Sverige. Dividalen ble bosatt nokså seint. Den øverste gården Frihetsli, ble ryddet så seint som i 1844.

I nasjonalparken og i landskapsvernområdet finner man et mangfold av planter og dyr i en av Nord-Norges mest varierte naturområder. Her er et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og lapprose. Øvre Dividal er et leveområde for flere av våre store rovdyr, men er fremfor alt jervens rike.


Jerven yngler årlig i Dividalens mektige fjellområder - Foto: Fredrik Jenssen, Statskog