Meny
Lukk

Droner

Retningslinjer for søknad om bruk av droner i verneområdene

Droner er ikke nevnt spesielt i verneforskriftene, men sidestilles med bestemmelser for modellfly. I forvaltningsplanen omhandler retningslinje nr. 28 - bruk av drone i nasjonalparken.

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan har delegert behandling av kurante søknader om bruk av drone til nasjonalparkforvalteren. Følgende retningslinjer skal følges:

Søknadsplikt

Sylan landskapsvernområde og Rangeldalen naturreservat: Bruk av drone er ikke regulert og er ikke søknadspliktig.

Sankkjølen naturreservat: Bruk av drone er søknadspliktig dersom det forårsaker unødig forstyrrelse av dyrelivet ,jf verneforskriftens §3 pkt.2.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Bruk av drone er søknadspliktig jf. forbud mot bruk av motordrevet modellfly, i verneforskriftens §3 pkt 7.3 om støy.

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat: Bruk av drone er søknadspliktig jf forbud om bruk av modellfly i verneforskriftens kap IV pkt 4. om motorisert ferdsel.

Lovhjemmel for dispensasjon.

Ingen av verneområdene har egen hjemmel for dispensasjon til bruk av droner/motordrevet modellfly. Alle dispensasjoner må behandles etter §48 i naturmangfoldloven og innfri kravene i forhold til verneformål og verneverdier eller sikkerhetsmessige hensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser.

Kriterier for å kunne gi dispensasjon i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat .

Bruk av droner må dersom det er mulig utøves utenom hekke- og yngletid, dvs. utenom perioden 15.mars – 15.juli. Andre perioder vurderes konkret i forhold til om det gir forstyrrelser av dyrelivet.

Formålet med flygningen må dekke en eller flere av disse punktene:

- Være av en viss allmenn interesse i informasjonssammenheng

- Nødvendig i forskningsøyemed

- Nødvendig i forbindelse med utøvelse av samisk reindrift eller annen beitenæring.

Geografisk område skal avgrenses på kart, og sårbare områder skal unngås. Det kan ikke gis tillatelser av generell karakter. Tidspunkt og sted skal angis og begrenses i størst mulig grad.

Søker er forpliktet til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og følge luftfartstilsynets regler for bruk av droner.

Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra nasjonalparkstyret.

Det skal brukes de samme kriteriene ved vurdering av dispensasjon i Sankkjølen naturreservat. Dersom det skal settes vilkår om formålet med filmingen, må dette være relevant i forhold til forstyrrelse av dyrelivet.

Mer informasjon om regelverk for bruk av droner finner du her.

Klikk i kartet under for å få detaljert informasjon om de ulike verneområdene.