Meny
Lukk

Bygninger

Endring - utvidelse - nybygg

Alle utvendige endringer og tilbygg på eksisterende bygg er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av plattinger, terrasser, trapper, klopping og småhus som røykerier, badstuer, båthus, solceller, solventilatorer mm.

Retningslinjer for bygg- og anlegg kan du lese om i forvaltningsplanen for nasjonalparken (nr. 1 til 8).

Søknad

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:

• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr)
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført på eiendommen
• Kart påtegnet plassering av tiltak
• Tegninger skal vedlegges søknad, både plantegninger og fasadetegninger. Tegningene skal være målsatte.
• Tidsperiode for gjennomføring av bygging.

Søk i god tid. Saksbehandlingsprosessen for byggesaker involverer flere ulike aktører, evt. befaring og høringsrunde før behandling av nasjonalparkstyret.

Merk at transport ifb. med byggetiltaket krever egen dispensasjon.

Vedlikehold som ikke innebærer endring av fasade eller materialbruk kan gjøres uten tillatelse fra vernemyndigheten.

Tillatelse fra grunneier og kommune

Byggetiltak krever ofte egen tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette må søker avklare med den kommunen bygningen ligger i. Det er også nødvendig med tillatelse fra grunneier.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: