Meny
Lukk


Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta. Setervollene innover Roltdalen er av stor regional verdi, og viser betydningen av bruken av utmarka opp gjennom historien. I tilknytning til nasjonalparken ligger Stråsjøen-Prestøyan naturreservat som er et våtmarksområde med rikt fugleliv og viktige botaniske verdier.

Sylan landskapsvernområde er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder. Nord for landskapsvernområdet ligger store sammenhengende myr- og kjølområder med naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen.

Verneområdene skal kunne brukes til samisk reindrift og allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.