Meny
Lukk
Foto: Johan Rova
Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort sammenhengende naturområde med særegne og representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre naturinngrep. Formålet er videre å ta vare på: a) et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige naturmangfoldet, herunder arter, naturtyper, landskap og geologi. b) variasjonsbredden av naturtyper og landskap med nord-sørgrensen for en rekke arter c) et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev d) et variert og storslått landskap e) et av Norges største isbremassiver, Svartisen, med avsmeltingsområder og glasiale løsmasseavsetninger f) deler av kjerneområdet for norske grotte- og karstforekomster med Pikhågan, Jordtullasystemet, Marmorslottet og Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv g) de viktige våtmarksområdene Krukkimyrene og Riebbievaggi h) et referanseområde for å følge utvikling i naturen I tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan, Saltfjellet- og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen, Fisktjønna og Semska-Stødi naturreservater bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. Nasjonalparken skal også gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet 8. september 1989 og var da ca. 2102 km². Etter grenseendringer i 2020 dekker nasjonalparken i dag et totalareal på ca. 2192 km​2, hvorav ca. 6 km​2 er sjøareal.

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida.

Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner.

Ny forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er under utarbeidelse av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Fylkesmannen i Nordland er i gang med revidering av verneforskriften og vurdering av utvidelse av nasjonalparken.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.


Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen
tlf: 988 42 329
mail: ksi@statskog.no

Kongelige resolusjoner
External link icon
Hvordan unngå å forstyrre fjellrev?
Faktaark
File icon PDF
Skjøtselsplan Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset - 2010
File icon PDF
Skjøtselsplan Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset - Oppdatering 2017
File icon PDF
Skjøtselsplan Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset - Oppdatering 2018
File icon PDF
Årsrapporter
External link icon