Meny
Lukk

Besøksstrategi for Lofotodden ute på høring!

Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark er nå lagt ut på høring. Se besøksstrategien ved å følge linken under bildet.

Midtnattsol og fantastiske motiver å fange med kamera
Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark
Trykk her
External link icon

Høringsfristen er satt til 15. mai 2022. Vi vil gjerne vite hva du mener!

Høringsuttalelse sendes til Lofotodden nasjonalparkstyre innen 15. mai 2022 på postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, Eller på e-post til oljkv@statsforvalteren.no.

Høringsuttalelse merkes med «Besøksstrategi Lofotodden nasjonalpark».

Hva er en besøksstrategi?

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. Besøksstrategien skal legge til rette for og styre bruken av verneområdene slik at forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas, samtidig som opplevelsen for de besøkende blir best mulig og den lokale verdiskapingen blir størst mulig.

Besøksstrategien er først og fremst rettet mot den delen av besøkende som aktivt oppsøker informasjon og som lar seg «styre». Dette er mer impuls-basert ferdsel i form av turister, tilfeldig forbipasserende og besøkende på «snarvisitt». Lokale og mer dedikerte brukere blir ikke påvirket i like stor grad av informasjon og tilrettelegging og er derfor ikke en like aktuell gruppe. Det er ikke et mål å endre bruksmønsteret til lokalbefolkning og «kjennere» av Lofotodden nasjonalpark.

Bevisst tilrettelegging av innfallsportene kan trekke besøkende til de «riktige områdene», og man kan på denne måten skjerme andre sårbare områder. Besøksstrategien beskriver tilrettelegging av utvalgte innfallsporter og informasjonspunkt, utsiktspunkter, turmål og attraksjoner. Besøksstrategien foreslår hvilke stier som skal restaureres, merkes, tilrettelegges og legges om. Det skal lages nytt informasjonsmateriell i form av nettsider, brosjyrer, verneplakater, temaplakater og sosiale medier i tråd med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker.

Hva dette konkret har å si for Lofotodden nasjonalpark kan man lese i utkastet for besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark, som nå er ute på høring.

Prosessen

Arbeidet med besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark startet allerede i 2019, og i desember 2021 ble et utkast til besøksstrategien sendt til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Nasjonalparkstyret fikk tilbakemelding fra Miljødirektoratet i februar 2022 om at besøksstrategien kunne sendes ut på høring med forbehold om at det ble gjort noen mindre rettinger i dokumentet.

I styremøte 4. mars 2022 vedtok nasjonalparkstyret at besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark kunne sendes på høring. Faglig rådgivende utvalg har vært referansegruppe for arbeidet med besøksstrategien.

Etter høringen vil det utarbeides et nytt utkast som tar høyde for innspill og kommentarer fra publikum/høringsparter. Siste steg i prosessen vil være at Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar å sende besøksstrategien til «endelig godkjenning» hos Miljødirektoratet.

Så starter arbeidet med å implementere alle strategier, tilrettelegging og tiltak som er foreslått i besøksstrategien.

Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark
Trykk her
External link icon